logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๓ และหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๓/MJU ๑-๒ (14 ก.ค. 2560)
ส.ป.ก.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ยึดคืนฯ ณ จังหวัดชลบุรี (14 ก.ค. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัดเพชรบูรณ์ (14 ก.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการส.ป.ก. ติดตามโครงการเกษตร ทฤษฎีใหม่ "๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และเข้าตรวจราชการติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.เพชรบุรี (14 ก.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัฑณ์ ชำรุด (14 ก.ค. 2560)
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพ์วารสารและแผ่นพับสำหรับใช้ในงานฝึกอบรมกลุมเป้าหมายภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (13 ก.ค. 2560)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (13 ก.ค. 2560)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (13 ก.ค. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นำสื่อมวลชนติดตามผลการดำเนินงานงานพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของรัฐบาลของ ส.ป.ก. จังหวัดกาญจนบุรี (13 ก.ค. 2560)
ส.ป.ก.ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมอาลัยแด่รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (13 ก.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.ราชบุรี (13 ก.ค. 2560)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (12 ก.ค. 2560)
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ ศพส. (12 ก.ค. 2560)
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมแปลงใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.ยโสธร (12 ก.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การเกษตร (12 ก.ค. 2560)
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับอำเภอแแปลงยาว (12 ก.ค. 2560)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายประคอง ก๊วยเจริญ ปลัดอาวุโส (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน นายอำเภอแปลงยาว เป็นประธาน คณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ผู้ใหญ่บ้านเข้าการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับอำเภอแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยนายวิมล์ อิทปัชฌาย์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ เลขานุการ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 36 ราย 37 แปลง เนื้อที่ 799-2-33 ไร่
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับอำเภอพนมสารคาม (12 ก.ค. 2560)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธาน คณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ผู้ใหญ่บ้านเข้าการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับอำเภอพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยนายวิมล์ อิทปัชฌาย์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ เลขานุการ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 38 ราย 44 แปลง เนื้อที่ 446-3-38 ไร่
ประกาศราคากลางที่มีใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินบางส่วนบริเวณ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ จำนวนรวม 2,338 ตารางกิโลเมตร (11 ก.ค. 2560)
ส.ป.ก. จัดโครงการอบรม “การจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๓” (11 ก.ค. 2560)
ทส 1601.3/ว 11780 เรื่อง รับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้ (11 ก.ค. 2560)
กบข 3050/ว 3968 /2560 เรีือง เรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี 2560 (กบข.) (11 ก.ค. 2560)
ส.ป.ก. ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2560 (11 ก.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 9 รายการ (11 ก.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (11 ก.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามงานพัฒนาการเกษตรและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัด สระแก้ว (7 ก.ค. 2560)
ข่าว ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ ภาคเอกชน และแกนนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จัดเวทีประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนพื้นที่แปลงใหญ่มันสำปะหลังอินทรีย์ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (7 ก.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบการจ้างปรับปรุงผิวจราจรภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (7 ก.ค. 2560)
ส.ป.ก.จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ (6 ก.ค. 2560)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560 (6 ก.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (5 ก.ค. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) (5 ก.ค. 2560)
รองเลขาธิการส.ป.ก.ลงพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ยึดคืนตามคำสั่ง หน.คสช.ที่๓๖/๒๕๕๙ จังหวัดสระแก้ว (5 ก.ค. 2560)
ส.ป.ก. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเสริมสร้างมิตร พิชิตงาน” (5 ก.ค. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู็ และสมรรถนะความสามารถ หรือทักษะเฉพาะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (5 ก.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดรถยน์ราชการ (5 ก.ค. 2560)
รองเลขาธิการส.ป.ก. ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ในพื้นที่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (4 ก.ค. 2560)
รองเลขาธิการส.ป.ก. ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ในพื้นที่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (4 ก.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามงานพัฒนาการเกษตรและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดสุรินทร์ (4 ก.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 ตรวจเยี่ยม จังหวัดนคตรพนม (4 ก.ค. 2560)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก.) ร่วมกับ มูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (30 มิ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 [411] 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์