logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.เพชรบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนารณรงค์และการปลูกหญ้าแฝกและส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (28 มิ.ย. 2561)
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (28 มิ.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี นำเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล 4 ภาค ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ บ้านน้อยกางป่าใหญ่ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (27 มิ.ย. 2561)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ เทศบาลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (27 มิ.ย. 2561)
ร่วมปลูกต้นไม้มงคล “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐ (26 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ หมู่ 9 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (25 มิ.ย. 2561)
จัดโครงการฝึกอบรมก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ใน เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) (22 มิ.ย. 2561)
ร่วมออกหน่วยในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (22 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการจงัหวดัเคลื่อนที่) (22 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.มุกดาหาร จัดฝึกอบรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน (22 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการขออนุญาตก่อสร้างในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ร่วมกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) (21 มิ.ย. 2561)
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกรก่อนรับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (21 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ พาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพต้นแบบการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (21 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา กลุ่มกฎหมาย ได้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินกรณีพบความผิดปกติ หรือมีข้อร้องเรียน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ โดรน (Done) (19 มิ.ย. 2561)
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน (19 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดสร้างฝายชะลอน้ำ (ชั่วคราว) (18 มิ.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินงานงานช่วงปี 60/61 ตอบสนองต่อการพัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม โดยจัดที่ดินเขตปฏิรูปให้เกษตรกรเช่าทำประโยชน์ 52 ราย ในเนื้อที่ 253 ไร่ (18 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (18 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมการนิเทศและติดตามงานของสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (18 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มประสานงานและติดตาม (กปต.) กองประสานงานโครงการพระราชดาริและโครงการพิเศษ (กปร.) (15 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 และออกหน่วยให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอสามร้อยยอด (15 มิ.ย. 2561)
การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านท่าคาน ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา (15 มิ.ย. 2561)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอาจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ และคณะ ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมหารือแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่มีการจัดการในระบบเกษตรอินทรีย์ (15 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ตราด ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (14 มิ.ย. 2561)
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ร่วมงานและจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดความรู้ (Field day) (14 มิ.ย. 2561)
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2561 (14 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 และ ร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบ KTC Corporate Online เพื่อรองรับการจ่ายเงิน และการ น าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ อิเลก็ทรอนิกส (14 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ชัยนาท ขยายผลฐานเรียนรู้ ระบบน้ำอัตโนมัติให้แก่เกษตรกร (13 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก. เชียงใหม่ จัดอบรมเกษตรกร โครงการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (13 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 และออกหน่วยให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอบางสะพานน้อย (13 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับผู้ปกครองท้องที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน เขตชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ 5 ตาบลไชยราช อาเภอบางสะพานน้อย (13 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ณ ศาลาหมู่บ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 7 ตาบลกุยเหนือ อาเภอกุยบุรี (13 มิ.ย. 2561)
ระบบการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดย กลุ่มงานช่างฯ ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา (13 มิ.ย. 2561)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (กปร.) ร่วมกับ ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 20 ราย เข้าร่วมศึกษาดูงาน “SIMA ASEAN THAILAND 2018” (12 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ สำรวจพื้นที่ก่อสร้างสระปะปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเขาเขียว ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบฯ (11 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ มอบ ส.ป.ก.4-01ข ให้เกษตรกรในท้องที่ ม.9 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (11 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ชัยนาท ดำเนินงานโครงการ การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน มีหน่วยงานบูรณาการที่ดำเนินการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (8 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก. ร่วมจัดนิทรรศการงาน “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” ณ กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2561 (8 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา จัดให้เช่าซื้อ ตามคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 1/2561 จำนวน 131 ราย (8 มิ.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา การตรวจสอบการถือครองที่ดินพระราชทาน (7 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์