logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ mouse และหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (8 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้)เพื่อใช้ในการสนับสนุนเกษตรกรภายใต้การส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบฯ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 (8 มิ.ย. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางสาวเทพิน รัตนา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ เข้าร่วมงานส่งมอบสระเก็บน้ำในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด (8 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปี 2564 (8 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปัจจัยการผลิต (พันธุ์ไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 3) (8 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (8 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมปรับแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (7 มิ.ย. 2564)
สำนักบริหารกองทุน ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการสมทบงบประมาณพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน / การพัฒนาศักยภาพการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (7 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (7 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาละปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (7 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โครงการงานปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม (ระยะที่ 3) (ส.ป.ก.ดำเนินการเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เริ่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นข-8521 สงขลา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินจัดกิจกรรม วันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2564 “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” (7 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการสมทบงบประมาณฯ (7 มิ.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร1) (7 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม ZOOM" (4 มิ.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (4 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (4 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมวางแผนงานพัฒนาโครงการพื้นฐานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๙ หน่วยงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (4 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (4 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ ทะเบียน กต 566 ประจวบคีรีขันธื์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 5121 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรฯ (4 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนข้อมูล (War Room) ร่วมรับฟัง แนวทางการพิจารณาวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประชุมพิจารณา วันที่ ๓) (2 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smar Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรุ่นใหม่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2564 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มิ.ย. 2564)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (2 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็ก ขนาด 1.2x2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มิ.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์