logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการงานขุดบ่อในไร่นา ขนาดความจุ 800 ลบ.ม. จำนวน 37 บ่อ (22 ส.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างทางระบายน้ำล้นสระ และทางน้ำเข้าสระ สระเก็บน้ำสาธารณะ จุดที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (22 ส.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (22 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคา (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแบกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 4 เคร่ื่อง (22 ส.ค. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ แปลงบ้านกอก และแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (21 ส.ค. 2560)
รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สมุนไพร) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (21 ส.ค. 2560)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 (21 ส.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (21 ส.ค. 2560)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 89 รายการ ส.ป.ก.หนองบัวลำภู (21 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๘ รายการ (21 ส.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๘ รายการ (21 ส.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง สอบราคาจ้างงานดินถมผังบริเวณ เพื่อรองรับอาคาร ส.ป.ก.บึงกาฬ ระยะที่ 1 (21 ส.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง สอบราคาจ้างงานดินถมผังบริเวณ เพื่อรองรับอาคาร ส.ป.ก.บึงกาฬ ระยะที่ 1 จำนวน 1 รายการ
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ 68 รายการ (18 ส.ค. 2560)
ส.ป.ก. จัดโครงการสัมมนาการจัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการปนระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (18 ส.ค. 2560)
ส.ป.ก. ลงพื้นที่เป้าหมายติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการบูรณาการ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (18 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง งานดินถมผังบริเวณเพื่อรองรับอาคาร ส.ป.ก.บึงกาฬ ระยะที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ (18 ส.ค. 2560)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ และสมรรถนะความสามารถ หรือทักษะเฉพาะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (18 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (18 ส.ค. 2560)
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง 1.2 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด 1.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (18 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (17 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำล้นสระ และทางน้ำเข้าสระ สระเก็บน้ำสาธารณะ จุดที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (17 ส.ค. 2560)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.สตูล (16 ส.ค. 2560)
ส.ป.ก. เตรียมช่วยเหลือราษฎรยากจน นิคมฯ อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (16 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.พัทลุง (16 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคา (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ( จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ) (16 ส.ค. 2560)
ส.ป.ก.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑๐ (13 ส.ค. 2560)
ส.ป.ก.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (12 ส.ค. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามตรวจราชการและติดตามงานในเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ (12 ส.ค. 2560)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ ๑๑ และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (11 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ส.ป.ก.จังหวัดแพร่ (11 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ส.ป.ก.จังหวัดเชียงใหม่ (11 ส.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง (ส.ป.ก.พัทลุง) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง (คปจ.พัทลุง) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (11 ส.ค. 2560)
ส.ป.ก. จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (10 ส.ค. 2560)
สอบราคาที่นอนยางพาราและหมอนหนุนยางพารา (9 ส.ค. 2560)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนสิงหาคม 2560 (9 ส.ค. 2560)
ส.ป.ก.จัดสัมมนาเรื่อง"การจัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มภาคเหนือ (8 ส.ค. 2560)
นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการ ส.ป.ก. และ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานมอบสัญญาเช่าให้สถาบันเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ (8 ส.ค. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบวนเกษตร ในพื้นที่ยึดคืน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (8 ส.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 [408] 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์