logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมติดตามงานตรวจราชการ ณ ส.ป.ก. จังหวัดพิจิตร (30 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.ราชบุรี (30 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.นครปฐม (30 ส.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 5,000ลบ.ม. พร้อมดินถมปรับเกลี่ย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ส.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 5,000ลบ.ม. พร้อมดินถมปรับเกลี่ย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 5,000ลบ.ม. พร้อมดินถมปรับเกลี่ยตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 505,880บาท (ห้าแสนห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 2,500 ลบ.ม. พร้อมดินถมปรับเกลี่ย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ส.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 2,500 ลบ.ม. พร้อมดินถมปรับเกลี่ย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 2,500 ลบ.ม. พร้อมดินถมปรับเกลี่ยตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 12 แห่ง เป็นเงิน 1,117,100 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ส.ป.ก.นครพนม ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด(คปจ.)ครั้งที่ 2/2560 (30 ส.ค. 2560)
นายกรัฐมนตรี มอบหนังสืออนุญาตให้สถาบันเกษตรกรฯ แก้ปัญหาผู้ไร้ที่ดินทำกิน ในพื้นที่ยึดคืนตาม ม.44 จังหวัดสระแก้ว (29 ส.ค. 2560)
ส.ป.ก. จัดอบโครงการการฝึกอบรมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web conference) เรื่อง “ส.ป.ก. โปร่งใส ห่างไกลทุจริต” (29 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.มุกดาหาร (29 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.นครพนม (29 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.สกลนคร (29 ส.ค. 2560)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิรูปที่ดิน รุ่นที่ ๓๒ (29 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประชุมติดตามงานตรวจราชการ ณ ส.ป.ก. จังหวัดกำแพงเพชร (29 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประชุมติดตามงานตรวจราชการ ณ ส.ป.ก. จังหวัดตาก (29 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประชุมติดตามงานตรวจราชการในพื้นที่ ณ ส.ป.ก. จังหวัดลำปาง (29 ส.ค. 2560)
ส.ป.ก.จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (28 ส.ค. 2560)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสำนักบริหารกองทุน จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความผูกพันต่อองค์กร (28 ส.ค. 2560)
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (28 ส.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนิติกร สังกัด ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี (28 ส.ค. 2560)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (25 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการ เขต 11 ตรวจราชการ ส.ป.ก.นครพนม (25 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (25 ส.ค. 2560)
เลขาธิการ ส.ป.ก.และคณะ ตรวจพื้นที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี (24 ส.ค. 2560)
นายกรัฐมนตรีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยช์ในเขตปฏืรูปที่ดินให้กับผู้แทนสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.นครราชสีมา (24 ส.ค. 2560)
ส.ป.ก.จัดสัมมนาเรื่อง"การจัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มภาคกลางและภาคใต้ (24 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ส.ป.ก.จังหวัดลำพูน (24 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.บึงกาฬ (24 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.ภูเก็ต (24 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.พังงา (24 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.กระบี่ (24 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.ตรัง (24 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ที่นอนยางพาราและหมอนหนุนยางพารา (23 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ที่นอนยางพาราและหมอนหนุนยางพารา (23 ส.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.หนองคาย (22 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.อุดรธานี (22 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.นครราชสีมา (22 ส.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางการเช่าห้องประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรรม (22 ส.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 [407] 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์