logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมสแกน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง2 (27 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง1 (27 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (27 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (27 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (27 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (27 ก.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมสแกน ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (27 ก.ย. 2560)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี (27 ก.ย. 2560)
26/09/2560 ประกาศโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ (26 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนโถชักโครกห้องน้ำชาย ซ่อมท่อระบายน้ำทิ้งและท่อโสโครกห้องห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดโครงการสนับสนุนปัจัยการผลิตแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (26 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกแท้เลเซอร์ Fujixerox จำนวน 3 ตลับ แผ่นดีวีดี จำนวน 4 หลอด เม้าส์ ชนิดสาย USB จำนวน 2 ตัว กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 1 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอดธรรมดาเป็นหลอด LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2560)
สำนักวิชาการและแผนงาน จัดอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสำนักวิชาการและแผนงาน ส.ป.ก. (25 ก.ย. 2560)
ส.ป.ก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ" (25 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม-9371 สงขลา (25 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน กพ-902 สงขลา (25 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (25 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (24 ก.ย. 2560)
ส.ป.ก. จัดประชุม คปก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (22 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม จำนวน 100 รีม (22 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น เพื่อเปลี่ยนรถหมายเลขทะเบียน กค 9041 รอ (22 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2560)
ราคากลาง จ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (21 ก.ย. 2560)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (21 ก.ย. 2560)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ของศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพบางไทร (21 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย (21 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ (20 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (20 ก.ย. 2560)
ส.ป.ก. จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (20 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางรถยนต์และแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 [405] 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์