logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเจ้าพนัดงานธุรการ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (4 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (4 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ค่าเช่าอาคาร (4 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (4 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการเกษตรอินทรีย์ (4 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (4 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานรายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (4 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส.ป.ก.ลพบุรี (4 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส.ป.ก.ลพบุรี (4 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานโยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 2560)
เลขาธิการ ส.ป.ก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (3 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา (3 ต.ค. 2560)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ โดยเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน (3 ต.ค. 2560)
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (3 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างพนักงานขับรถยนต์ (3 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการลูกจ้างประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง (3 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารแบะทรัพย์สินของทางราชการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง (3 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง (3 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เจ้าหน้าที่สารบบที่ดิน) (3 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบริโภค ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ต.ค. 2560)
เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (2 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินราชการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (2 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนฯ) (2 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย) (2 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2561 (2 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (2 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (2 ต.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกแท้เลเซอร์ fujixerox CWAA0711 จำนวน 2 ตลับ (2 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (2 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ต.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 [401] 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์