logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2 ส.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการ เขต 11 ตรวจราชการส.ป.ก.นครพนม (2 ส.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (26 ก.ค. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ นางเสาวลักษณ์ บูราพรนุสรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (25 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานและจัดหน่วยให้บริการประชาชนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (25 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา มอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (24 ก.ค. 2561)
เข้าประชุมร่วมกับนายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เขตตรวจราชการที่ 7 แ ละ 8) เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการ“ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล” (23 ก.ค. 2561)
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนคร (20 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก.สงขลา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบส่งเสริม (18 ก.ค. 2561)
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา (นายสมภพ ศรีเจริญ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (yellow star) ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 (18 ก.ค. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา (นายสมภพ ศรีเจริญ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส.ป.ก. สงขลา และเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) ลงพื้นที่ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ปฏิบัติงานการบินถ่ายภาพทางอากาศ (18 ก.ค. 2561)
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสมภพ ศรีเจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (18 ก.ค. 2561)
นายสมภพ ศรีเจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอรัญ มาชาตรี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “แฝก และประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ” (18 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดับการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ (17 ก.ค. 2561)
การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้การส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามการประชาคมของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ยึดคืน อำเภอบ่อทอง และอำเภอหนองใหญ่ (17 ก.ค. 2561)
จัดฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์และการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) อำเภอวาริชภูมิ (16 ก.ค. 2561)
จัดฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์และการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) อำเภอสว่างแดนดิน (16 ก.ค. 2561)
นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (13 ก.ค. 2561)
การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 (13 ก.ค. 2561)
เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ส.ป.ก.ชลบุรี) นางจงลักษณ์ ธนานุรักษ์วงศ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นำเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง (12 ก.ค. 2561)
รองเลขาธิการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน อ.หนองใหญ่ และประชุมหารือในการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ยึดคืนตามคำสั่ง คสช.ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลง No ๓๗๘ ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี (12 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์บ้านไร่ใน (11 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการขุดสระเก็บน้ำชุมชน บ้านกม.12 (11 ก.ค. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ส.ป.ก.ชลบุรี) ได้รับมอบปัจจัยการผลิตจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 78 ราย (11 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก.นครพนม จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง (9 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก.นครพนม จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด(คปจ.)ครั้งที่ 2/2561 (9 ก.ค. 2561)
โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 ก.ค. 2561)
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 ก.ค. 2561)
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารจัดการพื้นที่โดยวิธีเกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 ก.ค. 2561)
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.เชียงใหม่ (7 ก.ค. 2561)
นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3,9 และคณะเข้าตรวจติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาในพื้นที่ คทช. อำเภอบ่อทอง (7 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (6 ก.ค. 2561)
เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ส.ป.ก.ชลบุรี) นางจงลักษณ์ ธนานุรักษ์วงศ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นำเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง (6 ก.ค. 2561)
จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (คปจ.สกลนคร) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (3 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คปจ.ประจวบคีรีขันธ์) ครั้งที่ 2/2561 (3 ก.ค. 2561)
ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กระบวนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) (3 ก.ค. 2561)
จัดฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กระบวนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) (3 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 (29 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ (29 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (29 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์