logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ฯ ปี 2561 (24 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบการถือครองที่ดิน ปี 2561 (24 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กค 4255 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กค 4255 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนด้วยวิธี e-bidding (23 พ.ย. 2560)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (23 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (23 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัฒฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (23 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) (23 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรฯ (23 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดังเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก.ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (22 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีแก่รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (22 พ.ย. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (22 พ.ย. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและผู้จัดการที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ ๖ จังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (22 พ.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบบริเวณนิคมฯ ต.ศรีสงครามอ.ศรีสงครามจ.นครพนม (22 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายพร้อมขุดลอกครองตานอย บ้านโคกกรม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานการตรวจสอบการถือครองที่ดิน ปี 2561 (22 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการพื้นฐานที่ดินแปลงรวม ปี 2561 (22 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ (สารบบ) (22 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ 3 ช่วง บ้านหัวนา หมู่ 10 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมสำรวจรังวัดและทำแผนที่แปลงที่ดิน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย สผส. (21 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานและผู้จัดการที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ ๖ จังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (21 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 พ.ย. 2560)
จังหวัดลพบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (21 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (21 พ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์ฯ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธี e-bidding โดย ส.ป.ก.หนองบัวลำภู (21 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานรองเลขาธิการ (ห้อง 201) ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก (20 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (20 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน สาขาฉะเชิงเทรา งบประมาณ พ.ศ. 2561 (20 พ.ย. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (20 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก.จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) (20 พ.ย. 2560)
รองเลขาธิการส.ป.ก.ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของศูนย์ศิลปาชีพฯบางไทร (20 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก.จัดอบรมหลักสูตร การสำรวจรังวัดทำแผนที่แปลงที่ดินด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS (20 พ.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ส.ป.ก.ลำปาง โดยวิธี e-bidding (20 พ.ย. 2560)
งานปรับปรุงปูกระเบี้ยงพื้นชั้นล่างอาคาร ส.ป.ก.ภูเก็ต (20 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 [392] 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์