logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยเขาหลัก บ้านหนองเสือ หมู่ 5 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก.ตราดจัดอบรมหลักสูตรการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน (29 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กง - 1360 รอ (29 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก. ประชุมหารือคณะผู้บริหารระดับสูงจากประเทศรัสเซีย (28 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยทราย บ้านหนองเสือ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เเละมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (28 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (28 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (28 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (28 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (28 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (28 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยเขาหลัก บ้านหนองเสือ หมู่ 5 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ. (28 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยหุบฟ้าลั้น บ้านย่านซื่อ หมู่ 12 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ปีงบประมาณ (28 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีเฉพาะเ (28 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล๊ต แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 2560)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากประเทศรัสเซีย (27 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ (27 พ.ย. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ 30 พ.ย.2560 (27 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (27 พ.ย. 2560)
สำนักบริหารกลางแสดงความยินดีในโอกาส รองเลขาธิการส.ป.ก.เข้ารับตำแหน่งใหม่ (27 พ.ย. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานการจัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ ๙ : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น (27 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (27 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 (27 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (27 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัต (27 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 พ.ย. 2560)
จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.alro.go.th , www.alro.go.th/chiangrai หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๑๑๙๘๕ ต่อ ๑๑ ในวันและเวลาราชการ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (24 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานรองเลขาธฺการ (ห้อง 201) ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2560)
นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยที่ปรึกษาเลขาธิการส.ป.ก. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้วและคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (24 พ.ย. 2560)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เยี่ยมชมสินค้าทางการเกษตร พบปะผู้ประกอบการ อุดหนุนสินค้า และร่วมกิจกรรมในงาน ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม : ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (24 พ.ย. 2560)
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 (ฉะเชิงเทรา) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ เขตปฏิรูปที่ดินฯ (24 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ฯ (24 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ยานพาหนะ) (24 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดนครพนมประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายซอยเข้าแปลงเกษตรกรรมต.บ้านแก้งอ.นาแก จังหวัดนครพนม (24 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพฯ ปี 2561 (24 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 [391] 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์