logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏฺิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กค - 9041 รอ. (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืั้อน้ำมันเดือน พ.ย.60 สำหรับรถยนต์ทะเบียน กค 9041 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมัน 2T เดือนพฤศจิกายน 2560 สำหรับรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือนพฤศจิกายน 2560 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1360 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือนพฤศจิกายน 2560 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 4255 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างระบายน้ำและลอกท่อระบายน้ำเสีย (30 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการดสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกช่องแสง มุขกลาง ชั้น 2 (ห้องประชุมพินิต สุวรรณชฏ) (30 พ.ย. 2560)
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยทราย บ้านหนองเสือ หมู่ 5 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยหุบฟ้าลั้น บ้านย่านซื่อ หมู่ 12 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างฝายบ้านโพนเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง (30 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมล้างตู้แอร์ (30 พ.ย. 2560)
ร่างประกาศจังหวัดอุทัยธานีและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (30 พ.ย. 2560)
ร่างประกาศจังหวัดอุทัยธานีและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางน้ำเข้าและทางระบายน้ำสระเก็บน้ำ จุดที่ 3 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน นข - 1889 รอ (30 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน นข - 1889 รอ (30 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก.-กรมชลประทาน ประชุมความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (29 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนด้วยวิธี e-bidding (29 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 239 เครื่อง (29 พ.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 239 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวิจารณ์ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 (29 พ.ย. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ส.ป.ก.จังหวัดเชียงราย (29 พ.ย. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ส.ป.ก.จังหวัดเชียงใหม่ (29 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮว 9736 กทม. (29 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 งาน (ครุภัณฑ์สำรวจที่จ้างซ่อม 4 เครื่อง) สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (29 พ.ย. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ส.ป.ก.จังหวัดเชียงใหม่ (29 พ.ย. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ส.ป.ก.จังหวัดเชียงราย (29 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก.ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ประจำปี 2560 (29 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระบ้านถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (29 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ขุดลอกห้วยร้องนาคลึง บ้านดง หมุที่ 1 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (29 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ขุดลอกหน้าฝายซันซี บ้านเนินพยอม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (29 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนลูกรังสายซอย สายห้วยแบ่ง บ้านนาชาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (29 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ฝาย ค.ส.ล. บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (29 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (29 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำล้นสระ และทางน้ำเข้าสระ สระเก็บน้ำสาธารณะ จุดที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (29 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (29 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดั (29 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (29 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 [390] 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์