logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้่อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางน้ำเข้าและทางระบายน้ำสระเก็บน้ำ จุดที่ 3 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก. จัดโครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (6 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก. จัดโครงการปฐมนิเทศ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๔ (6 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (6 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก.ร่วมงาน "๕ ธันวาคม วันดินโลก" ปี ๒๕๖๐ (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนโถชักโครก ห้องน้ำชายรวม ชั้น 3 ตึกหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,174,937.50 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
รายงานสรุปผลการจัดซท้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) (6 ธ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างระบบสูบน้ำและกระจายน้ำ บ้านโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกช่องแสง มุขกลางชั้น 2 (ห้องประชุมพินิต สุวรรณชฏ) (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องระบบบำรุงรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราฃการ ฮฉ 3765 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (4 ธ.ค. 2560)
จังหวัดลพบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระยอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซ๊ (4 ธ.ค. 2560)
จังหวัดลพบุรี เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาย (ค.ส.ล.) บ้านท่าสวนยา ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหน้าฝายห้วยซันซี บ้านเนินพยอม ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาย บ้านโพนเดื่อ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแคบ ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก (4 ธ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงิืนงานขุดลอกฝาย (งบลงทุน) (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาก 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประดับภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก.ตราดจัดอบรมหลักสูตรการจับจีบผ้าตกแต่งในงานพิธี (2 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 2560)
เลขาธิการส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม"เกษตรอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด" (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮข - 6708 กทม. (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้้างตรวจเช็ค ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลยทะเบียน ฮข - 6707 กทม (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮข - 6707 กทม. (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮข-6705 กทม (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (1 ธ.ค. 2560)
นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก., นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รมว.กษ. เพื่อศักการะสิ่งศักสิทธิ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโพน บ้านคำแวง หมู่ 8 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคา (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบบริเวณนิคมฯ ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงครม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding) จังหวัดนครพนม (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ประจำรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข - 1889 รอ (1 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 [389] 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์