logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำเอกสารแนบท้ายการอบรมเกษตรก่อนมอบหนังสือให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 5,000 แผ่น (23 ม.ค. 2561)
ร่างขอบเขตงานและร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก บ้านดงมะตื๋นใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย (23 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (22 ม.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ตามแบบ สขร.1 (22 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (22 ม.ค. 2561)
ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561 (21 ม.ค. 2561)
ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561 (20 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๒ –หมวด๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (19 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2561)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน ปี2561 (19 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.นครพนม จัดอบรมอาสาสมัคร ส.ป.ก. (19 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ 7863 อด สปก อุดรธานี (19 ม.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก บ้านดงมะตึ๋นใหม่ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (19 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.สระแก้ว จัดฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2561 (19 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมจัดทำคู่มือการขอและพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. (18 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัดประชุมคณะทำงานจัดวางระบบควบคุม และบริหารจัดการสารบบที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2561 (18 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนเกษตรกร ศพก. เครือข่าย โดยเฉพราะเจาะจง (18 ม.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมหารือวางแผนแนวทางการจัดงานโครงการขับเคลื่อนวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ.น่าน (17 ม.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก. น่าน (17 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 5 รายการ (17 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงฯเพื่ออบรมเกษตรกร (17 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School ครั้งที่ 2 (17 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร พร้อมสกรีน จำนวน 26 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2561)
ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (16 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (15 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมหารือวางแผนเตรีมจัดงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (15 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 7950 กระบี่ (15 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการบรรยาย (15 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ก่อสร้างฝายห้วยสะเดา บ้านหินสิ่ว ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องยกเลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ พร้อมถังพักน้ำ บ้านคำโพนทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (15 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ พร้อมถังพักน้ำ บ้านคำโพนทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(แก้ไ (15 ม.ค. 2561)
ที่ กษ 1202.6/ว 107 เรียน ผอ.สำนัก / กอง / ศูนย์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อเสื้อตราสัญลักษณ์ ส.ป.ก. ครบรอบ 43 ปี (12 ม.ค. 2561)
ที่ กษ 1202/ว 30 เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อเสื้อตราสัญลักษณ์ ส.ป.ก. ครบรอบ 43 ปี (12 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขอความเห็นชอบจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบตอบรับอัตโนมัติ Call Center (๑๗๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมร่วมหน่วยงานใช้โปรแกรมสืบค้นฐานข้อมูลผู้ไร้ที่ดินทำกิน (12 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม (12 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะ (12 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 [383] 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์