logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

กรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.3/ว 1723 เรื่อง รับโอนข้าราชการ (5 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ฌห - 6780 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจกลุ่มเกษตรกรทำสวนกล้วย ต.ถ้ำสิงห์ ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานฯ) ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว (การทำมะพร้าวแก้ว,การทำขนมทองม้วนสดมะพร้าวอ่อน และการทำวุุ้นมะพร้าว (5 ก.พ. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน (2 ก.พ. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการจัดที่ดิน ส.ป.ก.นครสวรรค์ และ ส.ป.ก.กำแพงเพชร (2 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์แนะนำองค์กร (พากษ์เสียงภาษาไทยและพากษ์เสียงภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อการเสนอราคา โครงการซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ศพก.เครือข่าย) ปีงบประมาณ 2561 (2 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ศพก.เครือข่าย) ปีงบประมาณ 2561 (2 ก.พ. 2561)
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(งานกองทุน)สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (2 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรทำสวนกล้วย ต.ถ้ำสิงห์ ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหมี หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ปี 2561 (2 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 7605 กระบี่ (2 ก.พ. 2561)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (2 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่น (สำนักงานฯ) ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการส.ป.ก.นางเสาวลักษณ์ บูราพรนุสรณ์ ตรวจติดตามงานโครงการตามแผนของ ส.ป.ก.ตราด ครั้งที่1 (2 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก.สระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว (คปจ.สระแก้ว) ครั้งที่ 1/2561 (2 ก.พ. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการจัดที่ดิน ส.ป.ก.นครสวรรค์ (1 ก.พ. 2561)
ลูกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ (1 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (1 ก.พ. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่งานตามภารกิจของ ส.ป.ก.ผ่านสื่อผสมผสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ี่ eb3/2561 (31 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 17 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์จัดการฝึกอบรมฝึกอบรมโครงการ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (31 ม.ค. 2561)
จัดซื้อวัสดุโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 3 รายการ (ปุ๋ยเคมี 9 กระสอบ) (31 ม.ค. 2561)
จัดซื้อวัสดุโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 7 รายการ (หลักสูตรการทำปุ๋ยหมัก) (31 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก. ร่วมกับคณะทำงาน รมช.กษ. ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (30 ม.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก.ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย กษ.และการตรวจติดตามงานปฏิรูปที่ดิน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (30 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน เทศการโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จ.สระบุรี (30 ม.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน โครงการเกษตรก้าวหน้า อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (30 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างพิมพ์หนังสือระเบียบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) พ.ศ. 2561 จำนวน 500 เล่ม (30 ม.ค. 2561)
ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (เพิ่มเติม โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดย สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (30 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School (30 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนด้วยวิธี e-bidding (30 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ส.ป.ก. หมายเลขทะเบียน กค-1531 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์จัดการอบรมตามโครงการเกษตรอินทรีย์ (30 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ2561 (30 ม.ค. 2561)
รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (29 ม.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก.ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ส.ป.ก.จังหวัดพิษณุโลก (29 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 [381] 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์