logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง ประจำปีงบประมาณ 2562 (17 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก ปทุมธานี จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2562 ณ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (17 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดอบรม หลักสูตร "ต้นไม้คือชีวิต" ณ อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (14 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” (14 ธ.ค. 2561)
"ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่( Mobile unit)" จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2561 (13 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศพก.เครือข่าย ปีงบประมาณ 2562 ณ แปลง นายศักดิ์ชัย กล่อมเสนาะ เลขที่ 72/1 หมู่ 4 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (12 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีสดุดีวีรชน ในวันรำลึกวีรกรรม 8 ธันวาคม 2484 ครบรอบปีที่ 77 (11 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.สระแก้ว ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (11 ธ.ค. 2561)
จังหวัดสระแก้วจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” (11 ธ.ค. 2561)
จัดเวทีประชาคมแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสำรวจออกแบบงานแหล่งน้ำในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิ (7 ธ.ค. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 (7 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเป็นหน่วยงานต้นแบบ เพื่อลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” (6 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดงานวันดินโลกปี 2561 “Be the Solution to Soil Pollution ร่วมคิดทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” (6 ธ.ค. 2561)
กิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2561 (6 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ตราดจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน(Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2562 (6 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก. ปทุมธานี จัดฝึกอบรม/ดูงานโครงการพัฒนาเกษตรกรผืนดินพระราชทาน ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร จัดการนาข้าว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (6 ธ.ค. 2561)
นายปัญญา สุ้นกี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พัทลุง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันที่พุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัด (5 ธ.ค. 2561)
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ยื่นรังวัดแบ่งแยก-สอบเขต และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเอกชนในเขตปฏิรูปที่ดินที่ดินจังหวัดปทุมธานี ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง (4 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)" (3 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรมตามโครงการ การสร้างและพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 (3 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.พัทลุง จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีงบปรระมาณ 2562 (3 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.พัทลุง จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2562 (1 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ตราดจัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้ในโรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 (30 พ.ย. 2561)
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (30 พ.ย. 2561)
สำหนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใต้ โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2562 (29 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (29 พ.ย. 2561)
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ต.คลองหก ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง และ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (29 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เครือข่ายหลุมพอเพียงอินทรีย์วิถีไทย ณ ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตส์ร้อยเอ็ด” (25 พ.ย. 2561)
จัดฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างและพัฒนาอาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) และ พัฒนาผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ประจำปีงบประมาณ2562 (23 พ.ย. 2561)
ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร (23 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562 (22 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก. ปทุมธานี จัดอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการแปรรูปเห็ด (21 พ.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรม โครงการศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 (16 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนในการผลิตพืช ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร (16 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ตราด จัดเวทีชุมชนเพื่อหาแนวทางการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่ื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 (15 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก.นครราชสีมาออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.บ้านเหลื่อม (14 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (12 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (7 พ.ย. 2561)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๒ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (7 พ.ย. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (2 พ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์