logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๕ ภาคเหนือ (19 ก.พ. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พันจ่าเอก ประเสริฐมาลัย ร่วมกับที่ปรึกษาด้านการจัดที่ดินของ ส.ป.ก. นายธนู มีแสงเงิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีน จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง (19 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ 2561 ของ ส.ป.ก. ราชบุรี (19 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ 2561 ของ ส.ป.ก. เพชรบุรี (19 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ 2561 ของ ส.ป.ก. ประจวบคีรีขันธ์ (19 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.นครราชสีมา (19 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหมุดหลักแปลง และหมุดหลักเขตชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. สมพร ทองทั่ว ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดที่ดินและการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (18 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินและที่ดินพระราชทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ,ราคากลาง และ TOR (16 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการจ้างผลิตหนังสือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและที่ดิน ส.ป.ก. ฉบับการ์ตูน โดยวิธีเแพาะเจาะจง (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ eb ๔/๒๕๖๑ การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินและที่ดินพระราชทาน (16 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการจ้างตีพิมพ์บทความวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๓ ปี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่งานตามภารกิจของ ส.ป.ก. ผ่านสื่อผสมผสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.นครสวรรค์ (16 ก.พ. 2561)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ พร้อมคำอวยพรแก่ ส.ป.ก. (16 ก.พ. 2561)
รองเลขาธิการส.ป.ก. ร่วมกับผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.พิจิตร (16 ก.พ. 2561)
ระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยการสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (16 ก.พ. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.สงขลา (16 ก.พ. 2561)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (16 ก.พ. 2561)
รายงานบัญชี
ส.ป.ก.นครพนมร่วมงานเกษตรลุ่มนํ้าโขง ครั้งที่ 21 (16 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ปาล์มน้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เพื่อใช้ฝึกอบรม (อพ.สธ.) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 (16 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม (อพ.สธ.) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 (16 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(๙ จังหวัดภาคเหนือ) (15 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก.ร่วมกับ กอ.รมน. ประชุมร่วมติดตามความก้าวหน้าการการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๓๖/๒๕๕๙ (15 ก.พ. 2561)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) เรื่อง จัดจ้างเตรียมสถานที่ที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 43 ปี (15 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องระบบบำรุงรักษา และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน ฮฉ 3765 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ (15 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.บุรีรัมย์ (15 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.สุรินทร์ (15 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ (15 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2561)
รองเลขาธิการส.ป.ก.ประชุมสรุปความก้าวหน้าในการเตรียมจัดงาน"โครงการรวมพลังขับเคลื่อนระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (14 ก.พ. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.ยะลา (14 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.แพร่ (14 ก.พ. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.นราธิวาส (14 ก.พ. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.ปัตตานี (14 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนับสนุนโรงเรียนฯ (14 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 [380] 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์