logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ส.ป.ก.จังหวัดลำปาง (8 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะความรู้ และสมรรถความสามารถ หรือทักษะเฉพราะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (8 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (7 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และระบบบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ฌช 1466 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาการถือครองและการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการป่าเกาะพยาม จ.ระนอง (7 ก.พ. 2561)
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๓ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (7 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก.มุกดาหาร จัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกการโอนสิทธิและการตกทอดทางมรดกสิทธิที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามนโยบายการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ๓๖ กิจกรรม ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร (7 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"แนวทางการจัดทำข้อกำหนดและขอบข่ายงานโครงการจัดทำแผยแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ำ" (7 ก.พ. 2561)
สำนักบริหารกลาง จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School (7 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบาย ส.ป.ก. ของส.ป.ก.ลำพูน (7 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐุ์) และตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.อำนาจเจริญ (7 ก.พ. 2561)
สำนักบริหารกองทุน(สบท.) จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School (7 ก.พ. 2561)
ที่ปรึกษา รมช.กษ.และรองเลขาธิการส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมส.ป.ก.จันทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (7 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ สปก อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย (7 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก.นครพนมจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต (7 ก.พ. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรขุดลอกหนองสาธารณะ บ้านเอราวัณ หมู่ ๑๑ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ๘,๐๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ ๒๔๑๒๒๐๔-๐๐๒-๕๓ (7 ก.พ. 2561)
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 2561 ชิ้นที่ 2 ติดคู่กับไวนิลชิ้นแรก บนรถแห่ (6 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ไฟล์ต้นแบบสื่อประชาสัมพันพ์ 2561 (ไวนิล,โรลอัพ,โปสเตอร์) (6 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวเบญจพร ชาครานนท์) และตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.มหาสารคาม (6 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบาย ส.ป.ก. ของส.ป.ก.ตราด (6 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบาย ส.ป.ก.ของส.ป.ก.จันทบุรี (6 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรมเข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 ก.พ. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เยี่ยมชมกิจกรรมและพบปะกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ (6 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก.ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ส.ป.ก.จังหวัดเชียงใหม่ (6 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (6 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก.นราธิวาส จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองนราธิวาส (คปอ.) ครั้งที่ 1/2561 (6 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่าง และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก.จัดอบรมหลักสูตร"การเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ" รุ่นที่ ๒ (5 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก.ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ส.ป.ก.จังหวัดแม่ฮ่องสอน (5 ก.พ. 2561)
รองเลขาธิการส.ป.ก.ร่วมลงพื้นที่ประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออก (5 ก.พ. 2561)
กรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.3/ว 1723 เรื่อง รับโอนข้าราชการ (5 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ฌห - 6780 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจกลุ่มเกษตรกรทำสวนกล้วย ต.ถ้ำสิงห์ ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานฯ) ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว (การทำมะพร้าวแก้ว,การทำขนมทองม้วนสดมะพร้าวอ่อน และการทำวุุ้นมะพร้าว (5 ก.พ. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน (2 ก.พ. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการจัดที่ดิน ส.ป.ก.นครสวรรค์ และ ส.ป.ก.กำแพงเพชร (2 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 [379] 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์