logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 4 กส - 2616 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อข้อมูลดาวเทียม Pleiades ในรูปแบบออร์โธและเป็นดิจิตอลไฟล์ พื้นที่หลักฐาน Indian 1975 จำนวน 1 งาน (14 มี.ค. 2561)
ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (เพิ่มเติม โครงการซื้อข้อมูลดาวเทียม Pleiades ในรูปแบบออร์โธและเป็นดิจิตอลไฟล์ พื้นที่หลักฐาน Indian 1975 จำนวน 1 งาน โดย สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (14 มี.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ)เขตตรวจราชการที่ 16 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (13 มี.ค. 2561)
ข้าราชการถึงแก่กรรม (13 มี.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ)เขตตรวจราชการที่ 16 ณ ศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (13 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (12 มี.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยที่ปรึกษาเลขาธิการ ส.ป.ก.พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (12 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (12 มี.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.ลพบุรี (12 มี.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสรวิศ ธานีโต) ณ ศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (12 มี.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา (12 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ ส.ป.ก. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดปราจีนบุรี (12 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อหน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง(Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดปราจีนบุรี (12 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดปราจีนบุรี (12 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 26,500 บาท (9 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพิเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ีดินจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเรียนรู้เครือข่าย ศพก. จำนวน 3 รายการ (9 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกิ่งตอนมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร จำนวน 55 กิ่ง (ศูนย์เรียนรู้ ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุศูนย์เครือข่าย ศพก. จำนวน 5 รายการ (9 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศเพื่อนำเกษตรกรไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร (9 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.4120-001-0001-55/0834 (9 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำตรายาง (งานสำนักงาน) (9 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำตรายาง (งานแผนที่และรังวัด) (9 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.สระแก้ว ให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (8 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานภาพรวมของ ส.ป.ก. (8 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (8 มี.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสรวิศ ธานีโต) ณ ศาลากลาง อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (8 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (8 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงานโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 (8 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานในผลผลิตที่ ๑ (7 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ภารกิจและกำหนดกรอบอัตรากำลัง (7 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา “43 ปี ส.ป.ก. สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (6 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และสำนักงาน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค. 2561)
ประกาศ TOR การจ้างผลิตหนังสือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและที่ดิน ส.ป.ก. ฉบับการ์ตูน และผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มี.ค. 2561)
รมช.กษ.เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารส.ป.ก. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (5 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามภารกิจที่เกี่ยวข้องของ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8000 บาท และ 11550 บาท (5 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำป้ายศูนย์เครือข่าย ศพก. จำนวน 2 ป้าย (5 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 [377] 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์