logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.ปราจีนบุรี (20 มี.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรมส.ป.ก.ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคมสัน จำรูญพงษ์)เขตตรวจราชการที่ ๓ ณ ศาลากลาง จังหวัดปราจีนบุรี (20 มี.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรมส.ป.ก.ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคมสัน จำรูญพงษ์)เขตตรวจราชการที่ ๓ ณ ศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว (20 มี.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.สระแก้ว (20 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัดสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศไทย ๔.๐ (20 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (20 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานโฆษกสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (20 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล"(Human Resource Management Strategic Plan) (20 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตามแบบ สขร.1 (20 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (มะม่วงสุก 200 กก.) (20 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ กค 6800 ปข (20 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กาแฟ) ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงินทั่้งสิ้น 6,270 บาท) (20 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กาแฟ) ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงินทั่้งสิ้น 22,000 บาท) (20 มี.ค. 2561)
รายงานสขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (19 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา สำหรับการจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ โครงการเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จ.ปราจีนบุรี (19 มี.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมงานนิทรรศการมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ ๑๒ “สืบสานศาสตร์พระราชา วิชชาของแผ่นดิน ” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (17 มี.ค. 2561)
ที่ปรึกษา รมช.กษพร้อมคณะผู้บริหาร ส.ป.ก.ร่วมกันลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอย่างยั่งยืน ให้กับเกษตรกร ณ วัดปางมะโอ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (16 มี.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.ตรัง (16 มี.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรมและคณะ ได้ตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.อุดรธานี (16 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.ร่วมงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ ๑๒ "สืบสานศาตร์พระราชา วิชชาของแผ่นดิน" (16 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.ร่วมรำลึกวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ ๑๒ ปี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ (16 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา ซื้อการ์ดบันทึกเวลา จำนวน 10,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัางเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อนำเกษตรกรเข้าฝึกอบรมตามโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดระนอง (16 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนโรงเรียนในโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงินทั้งสิ้น 8,125 บาท และ 14,875 บาท) (16 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2561)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนมีนาคม 2561 (15 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (15 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web conference) เรื่อง การวิเคราะห์ภารกิจและกรอบอัตรากำลังของ ส.ป.ก. (15 มี.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรมและคณะ ได้ตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.หนองบัวลำภู (15 มี.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.สตูล (15 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 19 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4645 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดปราจีนบุรี (15 มี.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.พัทลุง (14 มี.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรมและคณะ ได้ตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 ณ ส.ป.ก.เลย (14 มี.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรมและคณะ ได้ตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 ณ ส.ป.ก.จังหวัดชัยภูมิ (14 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างนักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (14 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัดการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิรูปที่ดิน รุ่นที่ ๓๓ (14 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 [376] 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์