logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ วัสดุการเกษตร (29 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ (28 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (28 มี.ค. 2561)
สื่อประชาสัมพันธ์ตามแผน ปี2561 (28 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัดโครงการ English Training for Agricultural Land Reform Office’s Staff (28 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมหารือผ่านระบบทางไกล (Conference) เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี ๒๕๖๑ (28 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (28 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ กค 4137 ปข จำนวนเงิน 1,850 บาท ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (28 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวนเงิน 4,740 บาท ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (28 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกล่องบรรจุภัณฑ์ และสติกเกอร์ จำนวน 4 รายการ โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน (ขั้นที่ 3) (28 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มี.ค. 2561)
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิรูปที่ดิน รุ่นที่ ๓๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (27 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 14 รายการ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2561)
การประเมินราคาพัสดุเสื่อมสภาพก่อนจำทำการจำหน่าย (27 มี.ค. 2561)
รมช.กษ.หารือหน่วยงานในกำกับ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (26 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอานัติ วิเศษรจนา) (26 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ กข 6537 ปข จำนวนเงิน 1,850 บาท ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (23 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวนเงิน 25,000 บาท ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (23 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวนเงิน 11,080 บาท ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (23 มี.ค. 2561)
ผู้ตรวจเขต 11ตรวจงานราชการ ส.ป.ก.นครพนม (23 มี.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมงานสมโภชพระโพธิสัตว์กวนอินพันพระหัตถ์ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ (22 มี.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด (22 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานบริเวณมุขกลางชั้น 3 และหน้าห้อง ผอ.สบก. (22 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเสาไฟฟ้าแรงสูง สำหรับงานผังบริเวณและอาคารชุดพักอาศัย สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพชาย - หญิง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมประทุม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกร (22 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด จำนวนเงิน 1,250 บาท ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (22 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวนเงิน 2,552 บาท ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (22 มี.ค. 2561)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (22 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (22 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 งาน (ครุภัณฑ์สำรวจที่จ้างซ่อม จำนวน 9 เครื่อง) (21 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานและผู้จัดการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (21 มี.ค. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการซื้อข้อมูลดาวเทียม Pleiades ในรูปแบบออร์โธและเป็นดิจิตอลไฟล์ พื้นที่หลักฐาน Indian 1975 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 800,520.50 บาท (21 มี.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.ภูเก็ต (21 มี.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.พังงา (21 มี.ค. 2561)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 [373] 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์