logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
งานแถลงข่าวกำหนดจัดงาน “เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดสกลนคร” (9 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ชัยนาทจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (9 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฎิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านการเกษตรสำหรับยุวเกษตรกรผืนดินพระราชทาน ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนสถาพรวิทยา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (9 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (8 ม.ค. 2562)
อบรมเกษตรกรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร เกษตรผสมผสานในแปลงเกษตรกรรมและเทคโนโลยีระบบน้ำ (8 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ได้ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงแนวทางและกระบวนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลูกกา จังหวัดปทุมธานี (8 ม.ค. 2562)
นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ (พระชัยมงคล) (7 ม.ค. 2562)
นางสาวฐิติมา วัฒนจัง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาตร์ฯ ลงพื้นที่คัดเลือกแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2562 (4 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ได้ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงแนวทางและกระบวนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (3 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าขอพรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (2 ม.ค. 2562)
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2562 (2 ม.ค. 2562)
"ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่( Mobile unit)" จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2561 (28 ธ.ค. 2561)
นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้ารชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร(ส.ป.ก.สกลนคร)ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีพุทธาภิเษกพระบรมสารีริกธาตุฯ (28 ธ.ค. 2561)
บรรยากาศศูนย์บริการประชาชน ของ ส.ป.ก.สกลนคร.ให้บริการประชาชน เกษตรกร และผู้มาติดต่อขอรับบริการอย่างต่อเนื่อง (28 ธ.ค. 2561)
นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาสจังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ (27 ธ.ค. 2561)
นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ (27 ธ.ค. 2561)
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ (26 ธ.ค. 2561)
การฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ (26 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (26 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ออกหน่วย (Mobile Unit) ครั้งที่ ๒ (26 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา โอนกรรมสิทธิในที่ดิน อำเภอวังน้อย (26 ธ.ค. 2561)
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ (26 ธ.ค. 2561)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เพื่อรับทราบข้อสั่งการนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญจากท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.และรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนของ ส.ป.ก.จากกอง/สำนัก (25 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (25 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (25 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ) เป็นการจัดสวนสมุนไพร 2 โรงเรียน (25 ธ.ค. 2561)
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 (24 ธ.ค. 2561)
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (24 ธ.ค. 2561)
ออกให้บริการ Mobile unit ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (24 ธ.ค. 2561)
เข้าร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระราชนิโรธรังสี คัมภีร์ปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) (22 ธ.ค. 2561)
นายปัญญา สุ้นกี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง มอบหมายกลุ่มยุทธฯ ส.ป.ก.พัทลุง โดยนางสาวรัตนา มุณีแนม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (21 ธ.ค. 2561)
จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว (คปจ.สระแก้ว) ครั้งที่ 3/2561 (21 ธ.ค. 2561)
"ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่( Mobile unit)" จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2561 (21 ธ.ค. 2561)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (20 ธ.ค. 2561)
หน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (20 ธ.ค. 2561)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอบ้านม่วง (คปอ.บ้านม่วง) ครั้งที่ 2/2561 (20 ธ.ค. 2561)
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “แนวทางการขับเคลื่อนระบบ วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 4 ภาค” ปีงบประมาณ 2562 (19 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 1 (19 ธ.ค. 2561)
จัดโครงการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 (18 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงชันโรงและการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ประจำปีงบประมาณ 2562 (18 ธ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์