logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (21 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2561)
สำนักบริหารกลางจัดอบรม Unit School เรื่อง การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (18 พ.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (18 พ.ค. 2561)
สำนักบริหารกองทุนประชุมคณะทำงานยกร่างแผนยุทธศาสตร์กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (18 พ.ค. 2561)
การรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 (18 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (18 พ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธุ์ไม้เพื่อสนับสนุนเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (18 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (18 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 (18 พ.ค. 2561)
ร่างประกาศจังหวัดชุมพร และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสายซอย สายสวนป่า 2 ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 พ.ค. 2561)
ร่างประกาศจังหวัดชุมพร และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอย สายห้วยลึก ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องกระจกอลูมิเนียม รวม 9.21 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหัวเชื้อราบิวเวอร์เรีย และแฟ้มพลาสติกแบบห่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 5 รายการ (18 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๑ ณ จ.อ่างทอง (17 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (17 พ.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ จ.กาญจนบุรี (17 พ.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามงานพื้นที่ ม.๔๔ ณ จ.กาญจนบุรี (17 พ.ค. 2561)
ร่างประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีงานตามนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (17 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำยาชนิดแห้งพร้อมบรรจุถังดับเพลิง (17 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 งาน (ครุภัณฑ์สำรวจที่จ้างซ่อม 7 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2561)
ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (17 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะจ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ (17 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้รับจ้างทำป้ายไวนิลฉากหลังศูนย์บริการประชาชน (17 พ.ค. 2561)
ประกาศการจัดซื้อวัสดุอบรมผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (17 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถแห่กระจายเสียงพร้อมคนขับและนำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กอ - 1352 สุราษฎร์ธานี (17 พ.ค. 2561)
เลขาธิการส.ป.ก.ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในโอกาสแนะนำตัวและเข้าตรวจสอบงบการเงินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(GFMIS)และงบการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (16 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 [367] 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์