logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวุสดุฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส.ป.ก. สระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส.ป.ก. สระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ส.ป.ก. สระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถกะบะบรรทุก ส.ป.ก. สระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2516 ส.ป.ก. สระบุรี (31 พ.ค. 2561)
จัดจ้างไวนิล ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส.ป.ก. สระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กข 8583 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินและรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของ ส.ป.ก.จังหวัดภาคใต้ ๑๔ จังหวัด ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (30 พ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก โครงการซื้อวัสดุพัฒนาศูนย์ต้นแบบ โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพัฒนาศูนย์ต้นแบบ โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2561)
การให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 (30 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ศย 6603 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบถือครองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (29 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก. ลุยสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างการเรียนรู้ของชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ เขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ๕ บ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (28 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก. ลุยสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างการเรียนรู้ของชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ เขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่โครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (28 พ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอย สายสวนป่า 2 ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอย สายห้วยลึก ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (28 พ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (28 พ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน นข 2195 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนสายซอย สายห้วยปริง ระยะทาง 0.712 กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอย สายนาพญา ระยะทาง 0.576 กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวนว 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (28 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (28 พ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (28 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานพระพุทธมงคลคีรีขันธ์ และสักการะศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561 (26 พ.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามงานตรวจสอบการถือครองที่ดิน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ (25 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ จำนวน 13 อัตรา (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 มิถุุนายน - 30 กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) (25 พ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคารที่ทำการสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ -ครุ๓ัณฑ์ชำรุด จำนวน ๗ รายการ (25 พ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ชำรุด 7 รายการ ตามรายการที่แนบ
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งและวางท่อประปาอาคารสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2561)
ประกาศ จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานดินถมผังบริเวณเพื่อรองรับอาคาร ส.ป.ก.บึงกาฬ ระยะที่ ๒ ส.ป.ก.บึงกาฬ (25 พ.ค. 2561)
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักบริหารกองทุน จำนวน 2 รายการ (24 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 18 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 2561)
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน ๑ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง (24 พ.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก.ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ของ ส.ป.ก.ตราด (24 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 [365] 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์