logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาสจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (4 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซองยาวพิมพ์ชื่อ จำนวน 5000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเข้าเล่มรายงานการประชุม คปจ.ของปีต่าง ๆ และเข้าเล่มคำสั่ง ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด จำนวน 27 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.น่าน มอบกล้าพันธุ์ต้นไผ่รวก 2,100 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชน (Sensitive Area) โครงการส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน (3 มิ.ย. 2561)
โครงการรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2561)
เนื้อหาสาระสำคัญโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวความคิดของ Unit School (โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่) ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมดาวน์โหลด เพื่อประกอบการอบรมในวันศุกร์ที่ 8 มถุนายน 2561 (1 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 807 ครั้ง
ส.ป.ก.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการก่อสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินบางไทร (1 มิ.ย. 2561)
วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 30 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 มิ.ย. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน หน้ามอง ประจำปี 2561 (1 มิ.ย. 2561)
นางสาวกรุณา นิยมไทย ปกิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอยุะยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน หน้ามอง ประจำปี่2561 ณ ลำรางสาะารณะหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุะยา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 30 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ื้อน้ำมัน เดือน พ.ค. 2561 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1889 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมัน เดือน พ.ค. 2561 สำหรับรถทะเบียน กค 9041 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมัน เดือน พ.ค. 2561 สำหรับรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กค 42545 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏฺิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมัน เดือน พ.ค. 2561 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 8583 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมัน เดือน พ.ค. 2561 สำหรับรถมอเตอร์ไซด์และเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเดือน พ.ค. 61 สำหรับรถทะเบียน กง 1360 รอ (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 4571 พระนครศรีอยุธยา (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กค 9041 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านนายทุนบุกรุกครอบครองพื้นที่สวนป่าโคกโจด (31 พ.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก.ให้โอวาทและมอบนโยบายเนื่องในโอกาสปฐมนิเทศข้าราการใหม่ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก (31 พ.ค. 2561)
สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.นครพนมจัดกิจกรรมเนื่องจากวันต้นไม้แห่งชาติ ปี2561 (31 พ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (31 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.สระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว (คปจ.สระแก้ว) ครั้งที่ 2/2561 (31 พ.ค. 2561)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ส.ป.ก. สระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า ส.ป.ก. สระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ส.ป.ก. สระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ส.ป.ก. สระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ส.ป.ก. สระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยมูลโคหมักน้ำชีวภาพ ส.ป.ก. สระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ส.ป.ก. สระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถบัสโดยสาร 2 ชั้น ปรับอากาศ ส.ป.ก. สระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ส.ป.ก. สระบุรี (31 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 [364] 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์