logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมการออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่(Mobile Unit) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (19 ม.ค. 2562)
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (18 ม.ค. 2562)
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร (18 ม.ค. 2562)
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนคร (18 ม.ค. 2562)
การออกบริการกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่(Mobile Unit) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (18 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดเคลื่อนที่) (18 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.นครพนมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Molile unit) ครั้งที่ 2 (18 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (18 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอนกรรมสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. (18 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile..Unit) จำนวน 18 ครั้งโดยครั้งที่ 5 จัดขึ้น ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ หมู่ 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (18 ม.ค. 2562)
โครงการพัฒนาเกษตรกรบนผืนดินพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (18 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี ออกให้บริการ Mobile Unit ครั้งที่ 1 (17 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile..Unit) จำนวน 18 ครั้งโดยครั้งที่ 4 จัดขึ้น ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ วัดโปรยฝน ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (17 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562และศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)ครั้งที่ 2/2562 (17 ม.ค. 2562)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกาผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (16 ม.ค. 2562)
"ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่( Mobile unit)" จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 5/2562 (16 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile..Unit) จำนวน 18 ครั้ง โดยครั้งที่ 3 จัดขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ วัดนพรัตน์ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (16 ม.ค. 2562)
วันที่ 14 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 (15 ม.ค. 2562)
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตกรรมพื้นบ้านไทย ปีงบประมาณ 2562 (15 ม.ค. 2562)
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ2562 (15 ม.ค. 2562)
โครงการอนุรักษฺ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณปี2562 (15 ม.ค. 2562)
โครงการอนุรักษฺ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณปี2562 (15 ม.ค. 2562)
โครงการอนุรักษฺ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณปี2562 (15 ม.ค. 2562)
โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ2562 (15 ม.ค. 2562)
โครงการอนุรักษฺ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณปี2562 (15 ม.ค. 2562)
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณปี2562 (15 ม.ค. 2562)
กอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 (15 ม.ค. 2562)
พิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ประจำปี ๒๕๖๒ (ปีที่ ๖๗) (15 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile..Unit) จำนวน 18 ครั้งโดยครั้งที่ 2 จัดขึ้น ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (15 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี สนับสนุนเมตาเวอเรีย (จุลินทรีย์ป้องกันแมลง) แก่เกษตรกรที่ดินพระราชทาน (15 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile..Unit) จำนวน 18 ครั้งโดยครั้งที่ 1 จัดขึ้น ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ วัดปทุมนายก ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (14 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2562 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (14 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรแปลงเตรียมการแปลงใหญ่ (11 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์พืชตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (11 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอกุดบาก (คปอ.กุดบาก) (10 ม.ค. 2562)
อบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน รุ่นที่ 4 (10 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Molile unit) ครั้งที่ 2 (10 ม.ค. 2562)
"ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่( Mobile unit)" จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2562 (10 ม.ค. 2562)
กิจกรรมการอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ (9 ม.ค. 2562)
ออกปฏิบัติงานพบปะและร่วมรับฟังแผนงาน แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่โคขุนตำบลไร่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสกลนคร (9 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์