logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.ชัยนาท ขยายผลฐานเรียนรู้ ระบบน้ำอัตโนมัติให้แก่เกษตรกร (13 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก. เชียงใหม่ จัดอบรมเกษตรกร โครงการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (13 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 และออกหน่วยให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอบางสะพานน้อย (13 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับผู้ปกครองท้องที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน เขตชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ 5 ตาบลไชยราช อาเภอบางสะพานน้อย (13 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ณ ศาลาหมู่บ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 7 ตาบลกุยเหนือ อาเภอกุยบุรี (13 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ วัสดุคงทนถาวร จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) (13 มิ.ย. 2561)
ระบบการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดย กลุ่มงานช่างฯ ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา (13 มิ.ย. 2561)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 (12 มิ.ย. 2561)
การอบรมโครงการแนวทางพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวความคิดของ Unit School ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (12 มิ.ย. 2561)
เลขาธิการส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจเยี่มและติดตามการขับเคลื่อนงานของส.ป.ก.จังหวัดชัยนาท (12 มิ.ย. 2561)
เลขาธิการส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจเยี่มและติดตามการขับเคลื่อนงานของส.ป.ก.จังหวัดนครสวรรค์ (12 มิ.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมการขยายผลการปลูกหญ้าแฝกสู่เกษตรกร จำนวน 1 รายการ (ปุ๋ยมูลไก่่ จำนวน 200 กระสอบ) (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคา จัดจ้างทำตรายาง (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั่งสิ้น 7,480.00 บาท (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอย สายห้วยลึก ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาดรเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอย สายสวนป่า 2 ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 มิ.ย. 2561)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (กปร.) ร่วมกับ ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 20 ราย เข้าร่วมศึกษาดูงาน “SIMA ASEAN THAILAND 2018” (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างแบบมาตรฐานถังต้นแบบ (เหล็ก) (สำหรับหล่อถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๓๐ ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อพันธ์ไม้ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิิ (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 11 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2561)
รองเลขาธิการส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สำหรับพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (11 มิ.ย. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการส.ป.ก. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินวางพวงมาลาเนื่องในวันอานันทมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สะพานพระราม ๘ (11 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่๔/๒๕๖๑ (11 มิ.ย. 2561)
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน ฮฉ 3764 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 4058 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ สำรวจพื้นที่ก่อสร้างสระปะปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเขาเขียว ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบฯ (11 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ มอบ ส.ป.ก.4-01ข ให้เกษตรกรในท้องที่ ม.9 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์ไม้โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ memory micro sd kingston 64 Gb จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ชัยนาท ดำเนินงานโครงการ การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน มีหน่วยงานบูรณาการที่ดำเนินการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (8 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก. ร่วมจัดนิทรรศการงาน “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” ณ กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2561 (8 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา จัดให้เช่าซื้อ ตามคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 1/2561 จำนวน 131 ราย (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างานดินถมผังบริเวณเพื่อรองรับอาคาร ส.ป.ก.บึงกาฬ ระยะที่ 2 ส.ป.ก.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 [359] 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์