logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (5 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตูู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าเหลืองขาวสำหรับประดับบริเวณสำนักงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปะยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กก 4488 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก (5 ก.ค. 2561)
รองเลขาธิการส.ป.ก.ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการของชุมชนเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (4 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางราชการ จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2561)
สพป.ประชุมขับเคลื่อนงานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่ ส.ป.ก. (4 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและแปลงต้นแบบ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2561)
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (4 ก.ค. 2561)
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (4 ก.ค. 2561)
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (4 ก.ค. 2561)
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการสแกนไวรัสและทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ (4 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 30 ลบ.ม. จำนวน 10 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ค. 2561)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (4 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือน มิ.ย.61 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 9041 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือน มิ.ย.61 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 4571 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือน มิ.ย.61 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1360 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นข 1889 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ศย 6603 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการยึดพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดชุมพร (3 ก.ค. 2561)
จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (คปจ.สกลนคร) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (3 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คปจ.ประจวบคีรีขันธ์) ครั้งที่ 2/2561 (3 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์กล้าไม้ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏฺิรูปที่ดิน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2561)
ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กระบวนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) (3 ก.ค. 2561)
จัดฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กระบวนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) (3 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมประตูเหล็กม้วนระบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน (2 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 11 รายการ (2 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินและรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ของ ส.ป.ก.จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2 ก.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดบึงกาฬ (2 ก.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำ จ.บึงกาฬ (2 ก.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ฉะเชิงเทรา (2 ก.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก.ตรวจราชการ และติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ของ ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา (2 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (2 ก.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 [355] 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์