logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มาตรวจเยี่ยม/ติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (4 ก.พ. 2562)
Mobile Unit ณ ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย (4 ก.พ. 2562)
อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การพัฒนาระบบธุรกิจชุมชน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ กิจกรรมการฝึกอบรม “ การอนุรักษ์และประยุกต์ออกแบบลายผ้ามัดย้อม ทอผ้าฝ้ายเชิงสร้างสรรค์ ” (4 ก.พ. 2562)
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2562 (4 ก.พ. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/ติดตามแปลงเกษตรกรที่มีแนวคิด วิธีคิด วิธีการจัดการที่ดี และมีผลผลิต/สินค้าโดดเด่น จำนวน 4 แปลง (1 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. (นายวีระพงษ์ พลธิรักษา) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจของ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี (31 ม.ค. 2562)
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ 1 (31 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ พร้อมมอบโฉนด ส.ป.ก.แก่เกษตรกร (30 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาจัดอบรมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (30 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ เกษตรอำเภอหนองเสือ จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ในเขตปฎิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 (30 ม.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรมติดตามงาน ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (30 ม.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2562 (29 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (คปจ.สกลนคร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (29 ม.ค. 2562)
"Mobile Unit 2019" (28 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) ได้จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 (28 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ออกตรวจสอบการถือครองที่ดิน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (28 ม.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรมก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) งบประมาณ พ.ศ.2562 (28 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ (26 ม.ค. 2562)
"เว้าจา พาข้าวงาย" ครั้งที่ 1/2562 (25 ม.ค. 2562)
อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องปีงบประมาณ 2562 (25 ม.ค. 2562)
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (25 ม.ค. 2562)
ปักป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันประชาชนถูกหลอกลวงจากการซื้อขายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (25 ม.ค. 2562)
โครงการพัฒนาเกษตรกรบนผืนดินพระราชทาน ปี2562 (25 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย ทำกิจกรรม 5 ส ด้วยหัวใจ (24 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย ออกให้บริการเกษตรกรในการรับชำระเงินกู้กองทุนฯ (24 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่1/2562 ณ วัดอู่ข้าว ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (24 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.นราธิวาส ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านชูโว อำเภอบาเจาะ (23 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมออกหน่วย พอ.สว. , โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูลและดำเนินกิจกรรมศูนบ์บริการประชาชน ครั้งที่ 4/2562 (23 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (คปจ.เลย) ครั้งที่ 1/2562 (22 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.สระแก้ว จัดฝึกอบรม "โครงการสร้างและพัฒนาผู้แทนเกษตรกรฯ" งบประมาณปี 2562 (22 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile..Unit) จำนวน 18 ครั้ง โดยครั้งที่ 7 จัดขึ้น ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ม.6 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (22 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คปป.จ.อย.) (22 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ข้าวตำบลวังน้อย) ปีงบประมาณ 2562 (22 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรหารพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 (22 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.นราธิวาส ออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านพรุกาบแดง อำเภอตากใบ (22 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3/2562 และศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม (22 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile..Unit) จำนวน 18 ครั้งโดยครั้งที่ 6 จัดขึ้น ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ หมู่ 8 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (21 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี สนับสนุนวัสดุซ่อมโรงเรือนให้ รร.วัดอู่ข้าว ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง (21 ม.ค. 2562)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน“วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (20 ม.ค. 2562)
พิธีเปิดงานวันโคนมสกลนครและงานมหกรรมส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ (19 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์