logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำไตรมาสที่ 3 (12 ก.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) (12 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้หรือทักษะเฉพาะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (12 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสแกนไฟล์/พิมพ์เอกสารแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง จำนวน 15 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อการจัดหาสนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (12 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 2564)
ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Moblie Unit ครั้งที่ 8/2564 (12 ก.ค. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (12 ก.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมโครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน (9 ก.ค. 2564)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน ครั้งที่๑/๒๕๖๔ (9 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (9 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุโครงการ (ทำป้ายไวนิล) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉาะเจาะจง (9 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาปลูกหญ้าแฝกโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการมอบพันธุ์ไม้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 2564)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (9 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64ถึง มิ.ย.64) (9 ก.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 (9 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (9 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน พ.ศ ๒๕๖๔ ถึง มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔) (9 ก.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามแบบ สขร.1 (9 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ขนหญ้าแฝก จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตปฏิรีูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ปฏิบัติงานโครงการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่ แปลงรวม (ระยะที่3) (ส.ป.ก.ดำเนินการเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โครงการเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 (8 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (8 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดหนองคายเรื่องประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (พันธ์กล้าไม้) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (8 ก.ค. 2564)
ส.ป.ก.ซักซ้อมเตรียมความพร้อม ในการขอรับรางวัลเลิศรัฐของ ส.ป.ก.ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (7 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถหรือ ทักษะเฉพาะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (7 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (7 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (7 ก.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์