logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถ่ายทำสารคดีชุดเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปและที่ดินพระราชทาน (17 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข 603 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเเละรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและแปลงต้นแบบตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานภายใต้กิกรรมผู้แทนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานภายใต้โครงการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมระบบชุดกเียร์รถยนต์ราชการ คัรนหมายเลขทะเบียน นข 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน นข 1889 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Ricoh โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของ ส.ป.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ รุ่น CRG-325 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ส.ป.ก.ราชบุรี (16 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตและเผยแพร่วีดิทัศน์ความสำเร็จของโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำข่าวตัดหนังสือพิมพ์ (Clipping News) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๒ และติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ ส.ป.ก.ปัตตานี และ ส.ป.ก.ยะลา ณ ส.ป.ก.ปัตตานี (16 ส.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๒ และติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช (16 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน ฮว 9734 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ชนิดเติม จำนวน 1 งาน (หมึกพิมพ์ฯ ที่จัดซื้อ 8 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 400 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 งาน (หมึกพิมพ์ที่จัดซื้อ 16 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดรถยนต์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง ในหมู่บ้านศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ 2) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ กง 4190 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ กล 4055 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 9419 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน 14,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน 17,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรู๔ปที่ดิน (15 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมชั้นเหล็กวางเอกสารห้องสารบบที่ดิน (15 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านปฏิรูปที่่ดิน (15 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก HP 12A จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 [345] 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์