logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ตรวจราชการกรม และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ส.ป.ก. พะเยา (21 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียนเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (21 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์ไม้ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 2809 กระบี่ (21 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว ส.ป.ก.สระบุรี (21 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม ส.ป.ก.สระบุรี (21 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส.ป.ก.สระบุรี (21 ส.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการของคณะนายกรัฐมนตรี ในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดชุมพร (20 ส.ค. 2561)
รมช.กษ.ลงพื้นที่โครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล แปลง No๘๓ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (20 ส.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมติดตามการปฏิบัติงานแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (20 ส.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ส.ป.ก. เชียงราย (20 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2561)
จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (คปจ.สกลนคร) ครั้งที่ 4/2561 (20 ส.ค. 2561)
จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน (Sensitive Area) ภายใต้โครงการวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำงบประมาณปี 2561 (20 ส.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ) โครงการก่อสร้างถนนในชุมชน ชุมชนที่ 4 (20 ส.ค. 2561)
ประการผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ (ทำสี) คันหมายเลขทะเบียน นข 439 สตูล โดนวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ให้นโยบายและรับฟังสรุปในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสรุปและถอดบทเรียนการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน (19 ส.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับคณะที่ปรึกษารัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) ในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดชุมพร (19 ส.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการสรุปและถอดบทเรียนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน (19 ส.ค. 2561)
สวผ.จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสำนักวิชาการและแผนงาน ปีงบประมาณ 2561” (19 ส.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน (ALRO Land online) แผนที่เชิงเลข (Digital Map)และข้อมูลสารบบที่ดิน ครั้งที่ ๒ (18 ส.ค. 2561)
ส.ป.ก.จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสรุปและถอดบทเรียนการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน (17 ส.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี (17 ส.ค. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดจ้างพิมพ์สมุดรังวัดมุม จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ BDC25 สำหรับกล้องประมวลผล ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET2/SET3 จำนวน 15 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 งาน (ครุภัณฑ์สำรวจที่จ้างซ่อม 11 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
สำนักบริหารกลางจัดอบรมโครงการแนวทางพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวความคิดของ Unit School เรื่อง วิธีการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานฯ (17 ส.ค. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการสภากาแฟ (17 ส.ค. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถ่ายทำสารคดีชุดเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปและที่ดินพระราชทาน (17 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข 603 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเเละรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและแปลงต้นแบบตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ (17 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 [343] 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์