logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ 34 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงฯ (24 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาทถ้วน) (24 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงินทั้งสิ้น 9,900.00 บาทถ้วน) (24 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดระบบทำความเย็น (แอร์) ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 9994 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ ณ ส.ป.ก.สุพรรณบุรี (23 ส.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ ณ ส.ป.ก.สิงห์บุรี (23 ส.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (23 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (23 ส.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงานการจัดที่ดิน และการตรวจสอบการถือครองที่ดิน ณ ส.ป.ก. แพร่ (23 ส.ค. 2561)
ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (23 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ กฉ 4502 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดจ้างทาสีอาคารสำนักงาน อาคารเก็บเอกสาร และโรงจอดรถสำนักงานการปฏิรูปที่ิดินจังหวัดชลบุรี (23 ส.ค. 2561)
ประกาศ เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (23 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโรงจอดรถยนต์ริมสระน้ำ ของ ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายโลโก้ ส.ป.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหมุดหลักเขตแปลงที่ดิน จำนวน 3,000 หลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทคอนกรีตพื้นหลังอาคาร 2 สารบบและทะเบียนที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2561)
รองเลขาธิการส.ป.ก.ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.เพชรบุรี (22 ส.ค. 2561)
รองเลขาธิการส.ป.ก.ติดตามคณะรมช.กษ.(นายลักษณ์ วจนานวัช)ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลโปรแกรมการควบคุมการใช้จ่ายเงิน ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ส.ป.ก. น่าน (22 ส.ค. 2561)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ เรื่อง แก้ไขข้อมูลการสมัครสอบของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าไม้ ตามโครงการการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.สระบุรี (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.สระบุรี (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบบัดน้ำฝน ส.ป.ก.สระบุรี (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบรูปพระฉายาลักษณ์ ส.ป.ก.สระบุรี (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผูกผ้าระบายฟ้าขาว ส.ป.ก.สระบุรี (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง ส.ป.ก.สระบุรี (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำขาตั้งกรอบรูปพระฉายาลักษณ์ ส.ป.ก.สระบุรี (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ส.ป.ก.สระบุรี (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ส.ป.ก.สระบุรี (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซื้อวัสดุการเกษตร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 2561)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารข่าวปฏิรูปที่ดินรายเดือน พร้อมจัดส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ส.ค. 2561)
ส.ป.ก. สำนักบริหารกองทุนจัดโครงการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม (21 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 [342] 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์