logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้บริหาร ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุม (Active Creation Meeting : ACM) หน่วยงานในกำกับ รมช.กษ. (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) ณ ห้องประชุม ๑๑๕ ชั้น ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (28 ส.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจราชการและติดตามงานตามภารกิจ และความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และตรวจติดตามงาน/แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจ ส.ป.ก. ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (28 ส.ค. 2561)
เลขาธิการส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิรูปที่ดิน รุ่นที่ ๓๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (28 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ส.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (28 ส.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (28 ส.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (27 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง(เช่า)รถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยาภาพบุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (27 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2561)
สำนักบริหารกลางจัดอบรมโครงการแนวทางพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวความคิดของ Unit School เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (27 ส.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจราชการและติดตามงานตามภารกิจ /แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจ ส.ป.ก. ณ จังหวัดาสระแก้ว (27 ส.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจราชการและติดตามงานตามภารกิจ และความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดสระบุรี และตรวจติดตามงาน/แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจ ส.ป.ก. ณ จังหวัดสระบุรี (27 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซ่อมแซมอาคารด้วยการซ่อมฯ รอยแตกร้าวและทาสีภายนอกอาคารใหม่ทั้งหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการเกษตรินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงินทั้งสิ้น 29,340.00 บาท) (27 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงินทั้งสิ้น 14,180.00 บาท) (27 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัชุมพร ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,778.00 บาท) (27 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส.ป.ก.สระบุรี (27 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง (27 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจ้างถ่ายเอกสาร การประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ในการจัดประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ จำนวน 2 รูปแบบ พร้อมเผยแพร่ราคากลาง (24 ส.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมเผยแพร่ราคากลาง (24 ส.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากสถานการณ์น้ำท่วม ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงานการจัดที่ดิน การตรวจสอบการถือครองที่ดิน ณ ส.ป.ก. น่าน (24 ส.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.จังหวัดลำปาง (24 ส.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.จังหวัดแพร่ (24 ส.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (24 ส.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ และติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ ส.ป.ก.กระบี่ (24 ส.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ และติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ ส.ป.ก.ตรัง (24 ส.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๒ และติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ ส.ป.ก.พัทลุง (24 ส.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานร่างตัวชี้วัดการประเมินผลดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี ๒๕๖๒ (24 ส.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ และติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี (24 ส.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ณ บ้านไทรทอง หมู่ ๕ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (24 ส.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ และติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ ส.ป.ก.สงขลา และ ส.ป.ก.สตูล (24 ส.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ และติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ ส.ป.ก.นราธิวาส (24 ส.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างแบบ สร้างแปลง เอามื้อ เอาแฮง” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำยม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (24 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 [341] 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์