logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก (15 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร(พันธุ์ไม้)ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (15 ก.ค. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธร ส่งมอบพันธุ์ไม้ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (15 ก.ค. 2564)
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายวิริยะ แก้วคง มอบหมายให้ น.ส.ปฏิมากรณ์ ฤษดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมคณะ ดำเนินการส่งมอบพันธุ์ไม้ ประกอบด้วย ยางนา มะม่วง มะขามเปรี้ยวยักษ์ และหมากเม่าหลวง โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับเกษตรกรตำบลนาโส่
ประกาศจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามโครงการพัฒนาเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (14 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร(พันธุ์ไม้)ในโครงการส่วเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ (e-bidding) (14 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายติดประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและวินัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564) (14 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564) (14 ก.ค. 2564)
ร่างประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตรในเฃตปฏิรูปที่ดิน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ก.ค. 2564)
ร่างประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตรในเฃตปฏิิรูปที่ดิน แห่งที่ 1 บ้านชมภูทอง หมู่ที่ 10 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi (14 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ค. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การส่งเสริมการไลฟ์จำหน่ายสินค้าสำหรับเกษตรกร ระยะที่ 1 (14 ก.ค. 2564)
วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2564 นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การส่งเสริมการไลฟ์จำหน่ายสินค้าสำหรับเกษตรกร ระยะที่ 1
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (13 ก.ค. 2564)
บัญชีความเคลื่อนไหวการจัดจ้างพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจฯ (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2564)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหมุดหลักเขตแปลงที่ดิน ส.ป.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำหมุดหลักเขตแปลงที่ดิน ส.ป.ก. (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564) (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรุปที่ดิน (Mobile Unit) (13 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2564)
ส.ป.ก. เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น (นปต.) รุ่นที่ ๒ ช่วงที่ ๒ ด้วยระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม ZOOM Meeting (12 ก.ค. 2564)
ส.ป.ก. รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค จาก บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (12 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำไตรมาสที่ 2 (12 ก.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์