logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 8514 สุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 4,830 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจะ (26 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 4502 สุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 33,090 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจะ (26 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ดรายนาม ปทจ. จำนวน 1 บอร์ด เป็นเงิน 5,350 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจะ (26 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเบาะนั่งรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจะ (26 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มระเบียบวาระการประชุม คปจ.ครั้งที่ 3/2561 เป็นเงิน 2,720 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจะ (26 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมัน เดือน ก.ย. 61 สำหรับรถยนต์ทะเบียน กค 4255 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ๋อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฺฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กข 8583 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือน ก.ย. 61 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 9041 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมัน เดือน ก.ย. 61 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบี่ยน นข 1889 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือน ก.ย. 2561 สำหรับรถทะเบียน กฉ 4571 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือน กันยายน 2561 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1360 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือน กันยายน 2561 รถทะเบียน กข 8583 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือน กันยายน 2561 สำหรับรถจักรยานยนต์และเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ คทช. ชลบุรี ติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการขุดสระเก็บน้ำ (25 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ (25 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียน สส - 3693 กทม. (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ ส.ป.ก.สระบุรี (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส.ป.ก.สระบุรี (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลข กม ๒๙๒๓ ส.ป.ก.สระบุรี (25 ก.ย. 2561)
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอน์ ส.ป.ก.สระบุรี (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.สระบุรี (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลข กจ ๘๘๘๖ ส.ป.ก.สระบุรี (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ส.ป.ก.สระบุรี (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ส.ป.ก.สระบุรี (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพันธุ์ไม้ผล ส.ป.ก.สระบุรี (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้านสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ส.ป.ก.สระบุรี (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส.ป.ก.สระบุรี (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.สระบุรี (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ส.ป.ก.สระบุรี (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส.ป.ก.สระบุรี (25 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงหน้าต่าง (25 ก.ย. 2561)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน (25 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ือหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 [334] 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์