logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เลขาธิการ ส.ป.ก. นำทีมชาว ส.ป.ก. กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลตายาย และศาลพระภูมิประจำ ส.ป.ก. (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ราคา 3,211 บาท (27 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยบวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 9,911.16 บาท (27 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,380.00 บาท (27 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ส.ป.ก. หมายเลขทะเบียน กข-73801 ชุมพร และหมายเลขทะเบียน นข-805 ชุมพร (27 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ส.ป.ก. หมายเลขทะเบียน กข-7380 ชุมพร และหมายเลขทะเบียน นข-805 ชุมพร โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท (27 ก.ย. 2561)
ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (27 ก.ย. 2561)
ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (27 ก.ย. 2561)
จังหวัดเพชรบุรีตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจำนวน 7 ราย (27 ก.ย. 2561)
ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (27 ก.ย. 2561)
ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (27 ก.ย. 2561)
จังหวัดเพชรบุรีตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างยามรักษาความปลอดภัย (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (27 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (27 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (27 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายโทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26 ก.ย. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานการประชุมการดำเนินการและแสดงความคิดเห็น/แนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ ส.ป.ก. (26 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก.ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและพระราชทานรางวัลการจัดนิทรรศการฯและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในงานวันลองกอง ของดีเมืองนรา ครั้งที่ ๔๓ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ จังหวัดนราธิวาส (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุงานบ้านงานครัว (26 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 16,421.89 บาท (26 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมสแกน ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 48,000.00 บาท (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 390.63 (26 ก.ย. 2561)
ประกาศ ส.ป.ก.กาญจนบุรี แสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานกรปฏิรูปที่กินจังหวัดพิษณุโลก ดรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุคงทนถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจะ (26 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 14,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจะ (26 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 18,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจะ (26 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 [333] 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์