logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) จำนวน 18 ครั้ง โดยครั้งที่ 14 จัดขึ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ วัดศิริจันทราราม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (11 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฎิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 (11 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2562 (8 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดอบรม โครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำ 2562 (8 มี.ค. 2562)
โครงการจัดกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๔ ปี (7 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.สระแก้ว จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรืองในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) (7 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก. จัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา “๔๔ ปี ส.ป.ก. (6 มี.ค. 2562)
อบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒กิจกรรมพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร อำเภอภูพาน (4 มี.ค. 2562)
อบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒กิจกรรมพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร อำเภอกุดบาก (4 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย ร่วมงานพิธีเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (3 มี.ค. 2562)
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ในกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่น (1 มี.ค. 2562)
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในกิจกรรมส่งเสริมการวางแผนการปลูกผักและผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูง (1 มี.ค. 2562)
อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.- ส.ป.ก.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน เรื่อง ๓ สายพันธุ์ สานสายใย (1 มี.ค. 2562)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (1 มี.ค. 2562)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อขุนด้วยนวัตกรรมแบบผสมผสานทางด้านอาหารสัตว์ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่(โคเนื้อประเภทโคมัน) (1 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.นครพนม จัดอบรมอาสาสมัคร ส.ป.ก. (1 มี.ค. 2562)
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ระบบชุมชนรับรองแบบมีส่วนร่วม(PGS) ปี2562 (1 มี.ค. 2562)
น.ส.พจนันท์ กองมาก ปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ น.ส.ฐิติมา วัฒนจัง ผอ. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส่งมอบพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดิน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 (1 มี.ค. 2562)
Mobile Unit ณ อำเภอปากชม (ครั้งที่ 2) จังหวัดเลย (28 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดเขาแดง อำเภอกุยบุรี (28 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.สระแก้ว จัดฝึกอบรม โครงการศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 (28 ก.พ. 2562)
จังหวัดสระแก้ว จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (28 ก.พ. 2562)
โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว (28 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 1/2562 (28 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.นครพนมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"หลักสูครการจัดการความรู้และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาสมุนไพรในเขคปฏิรูปที่ดิน ระดับจังหวัด (27 ก.พ. 2562)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 1/2562 (27 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ สวนกาแฟชายเก๋ พันวาล ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (26 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 (26 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ อ.ลำลูกกา ครั้งที่ 1/2562 (26 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.เลยเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (26 ก.พ. 2562)
Unit School "การวางแผนและเตรียมการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง " (25 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.เลย จัดกิจกรรม 5 ส (22 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.นราธิวาส ร่วมออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Mobile Unit) ครั้งที่ 4/2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านปลักปลา (21 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.นครพนมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Molile unit) ครั้งที่ 3 (21 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ปก.ปทุมธานี) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (21 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัพดสุรินทร์ เรื่อง คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 (21 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านสายเพชร (20 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.นราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส (คปจ.นราธิวาส) ครั้งที่ 1/2562 (20 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.บึงกาฬ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร.ตชด.บ้านหนองตะไก้ และ รร.ตชด.บ้านนาแวง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ (19 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 (18 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์