logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รมช.กษ. ลงพื้นที่มอบบ้านที่อยู่อาศัย ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (22 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (22 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (22 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (22 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเข้าเล่มสันกาวเคลือบมัน รายงาน คปจ.ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 4 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2561)
ประกาศร่างและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขันเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ต.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารข่าวปฏิรูปที่ดินรายเดือน พร้อมจัดส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพือเกษตรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2561)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนตุลาคม 2561 (19 ต.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ส.ป.ก.มหาสารคาม (19 ต.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (19 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำรูป- กรอบรูปเลขาธิการ ส.ป.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ส.ป.ก.มหาสารคาม (19 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กก 4488 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2561)
ประกาศประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e -bidding) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ส.ป.ก.อุดรธานีี (19 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2561)
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมมอบนโยบายการทำงานแก่ ส.ป.ก. ส่วนกลางและ ส.ป.ก. จังหวัด สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบ conference ทั้ง ๗๒ จังหวัด (18 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (18 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (18 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (18 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ปีงประมาณ พ.ศ. 2562
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) (18 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมฯ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ต.ค. 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (18 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (18 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (18 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน (17 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561)
ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ต.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (17 ต.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (17 ต.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปละราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (17 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 [329] 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์