logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ย. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (2 พ.ย. 2561)
ประกาศ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็็กทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล (2 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง ส.ป.ก.อุดรธานี (2 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษใส่แฟ้ม 1 ช่อง จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านประจำห้องต่าง ๆ จำนวน 23 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (1 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (1 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก. ร่วมงานวันสถาปนา ธ.ก.ส. ครบรอบ ๕๒ ปี (1 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (บุคคลธรรมดา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลาจ้าง 2 เดือน (1 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือนตุลาคม 2561 สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค - 9041 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนกังานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือนตุลาคม 2561 สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 1360 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2561)
ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2561)
ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง การเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (1 พ.ย. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะที่กำหนดและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 1กธ 8508 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการร้องเรียน ณ ห้องประชุม ๗๔๑ ชั้น๗ อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) (31 ต.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจรังวัดแบบประมวลผลรวม จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 2561)
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอัดสำเนาดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (31 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลาจ้าง 2 เดือน (31 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านปฏิรูปที่ดิน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน (31 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านปฏิรูปที่ดิน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน (31 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (31 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและติดตั้งระบบไฟฟ้า ใน ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (31 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประชุม ปฏิรูปที่ดิน 17 จังหวัดภาคเหนือ (30 ต.ค. 2561)
จัดประชุมบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน (30 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมฝาท้ายหลังคาแคลี่บอย รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กต 9459 (30 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขยายรูปพร้อมกรอบรูปเลขาธิการ (30 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (30 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (30 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (30 ต.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 [325] 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์