logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (21 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2562 (21 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2562 (21 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก. ปทุมธานี จัดอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการแปรรูปเห็ด (21 พ.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คตามระยะที่กำหนดและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 2กฉ 4494 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (20 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2กฆ 3563 กรุงเทพฯ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2กฉ 2885 กรุงเทพฯ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 2กฉ 4494 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 งาน (หมึกพิมพ์ที่จัดซื้อ จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (20 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก.จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning By Agri-map) (20 พ.ย. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะฯ ผู้ผ่านหลักสูตร นบส.กษ. รุ่น ๑ นบส. รุ่น ๗๐-๗๑ และ นบก. รุ่น ๘๒-๘๕ (20 พ.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (20 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,200 บาทถ้วน (20 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดร (20 พ.ย. 2561)
เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (20 พ.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (20 พ.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (20 พ.ย. 2561)
ประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ กับ ๘ หน่วยงาน (19 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิิ้น 5,500.00 บาทถ้วน (19 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานรวบรวมผลผลิต แปลง No 2879 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (19 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร เพื่อใช้ในราชการ ส.ป.ก.ปราจีนบุรี (19 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2562 (19 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก.จัดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑) (16 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก. ประชุม Web Conference ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ มอบนโยบายแก่ ส.ป.ก. ส่วนกลางและ ส.ป.ก. ภูมิภาคทั้ง ๗๒ จังหวัด (16 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก. ร่วมบริจาคโลหิต (16 พ.ย. 2561)
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมกับสภากาชาดไทย ในการจัดกิจกรรม ร่วมบริจาคโลหิตโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยมีผู้บริหาร ส.ป.ก. ผู้อำนวยการ สำนัก กอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ร่วมใจบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรม โครงการศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 (16 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กล 4914 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องน้ำชาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนในการผลิตพืช ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร (16 พ.ย. 2561)
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (รถตู้้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ย. 2561)
ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ตราด จัดเวทีชุมชนเพื่อหาแนวทางการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่ื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 (15 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กง 1360 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 (15 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศชนะเสนอราคาประกวดราคาเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (14 พ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 [322] 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์