logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ประกาศห้ามบุกรุกเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงว่าง (ที่ดินรัฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำโรลอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (27 พ.ย. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมรับฟังการรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจของกลุ่ม ส.ป.ก.จังหวัดภาคใต้ (27 พ.ย. 2561)
รายงานสขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2561 (27 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการทะเบียน กค 6800 ปข (27 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ (27 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนธันวาคม 2561 (27 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเดือนธันวาคม 2561 (27 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันเดือนธันวาคม 2561 (27 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (27 พ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านการผสมเทียม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (27 พ.ย. 2561)
เลขาธิการส.ป.ก.ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ (26 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผุ้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (26 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2562 (26 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดที่ดินฯ ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (26 พ.ย. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 (26 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เครือข่ายหลุมพอเพียงอินทรีย์วิถีไทย ณ ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตส์ร้อยเอ็ด” (25 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๔ ปี (23 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก.จัดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒) (23 พ.ย. 2561)
จัดฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างและพัฒนาอาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) และ พัฒนาผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ประจำปีงบประมาณ2562 (23 พ.ย. 2561)
ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร (23 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม (23 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุก่่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มแผนงานวิศวกรรม สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) จำนวน 1 อัตรา (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอรารคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กย 3917 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562 (22 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำบ้านย่านซื่อ ม.12 ต.อ่าวนอย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (21 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำบ้าน กม.12 ม.9 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบีคีรีขันธ์ (21 พ.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) (21 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 พ.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (21 พ.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (21 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด (21 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด (21 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง (21 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง (21 พ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 [321] 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์