logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสาธิต วัสดุฝึกอบรม ป้ายไวนิล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนว (11 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.สระแก้ว ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (11 ธ.ค. 2561)
จังหวัดสระแก้วจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก. ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี (7 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันครบรอบอสัญกรรมท่านจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ ส.ป.ก.ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 1กต 6540 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนฟิล์มกรองแสง รถตู้หมายเลขทะเบียน ฮก 5840 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่กล้องสำรวจแบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (7 ธ.ค. 2561)
จัดเวทีประชาคมแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสำรวจออกแบบงานแหล่งน้ำในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิ (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ส.ป.ก. หมายเลขทะเบียน กค-1531 ชุมพร โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ส.ป.ก. หมายเลขทะเบียน กค-1531 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงินทั้งสิ้น 8,207.87 บาท) (7 ธ.ค. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสาธิต วัสดุฝึกอบรม ป้ายไวนิล โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอบรมโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงินทั้งสิ้น 20,00.00 บาท) (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (7 ธ.ค. 2561)
เลขาธิการส.ป.ก.ประชุมมอบนโยบายแก่ปฏิรูปที่ดินจังหวัด(อำนวยการสูง)ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ (6 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ร่วมเป็นเกียรติเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย CESRA ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (6 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีวันดินโลก “Be the Solution to soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” (6 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัดโครงการสัมมนา “การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖ (6 ธ.ค. 2561)
รายงานสขร.1 ประจำเดือนพฤศจืกายน 2561 (6 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเป็นหน่วยงานต้นแบบ เพื่อลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” (6 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดงานวันดินโลกปี 2561 “Be the Solution to Soil Pollution ร่วมคิดทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ส.ป.ก. หมายเลขทะเบียน กค-1531 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงินทั้งสิ้น 7,886.87 บาท) (6 ธ.ค. 2561)
กิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2561 (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ธ.ค. 2561)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ No.378 ต.เซาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ตราดจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน(Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2562 (6 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก. ปทุมธานี จัดฝึกอบรม/ดูงานโครงการพัฒนาเกษตรกรผืนดินพระราชทาน ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร จัดการนาข้าว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (6 ธ.ค. 2561)
เลขาธิการส.ป.ก.ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง (5 ธ.ค. 2561)
นายปัญญา สุ้นกี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พัทลุง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันที่พุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัด (5 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (4 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก. ตัดสินผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๔๔ ปี (4 ธ.ค. 2561)
เลขาธิการส.ป.ก.ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานที่ปรึกษาเลขาธิการ ส.ป.ก. (4 ธ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 [319] 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์