logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

พิธีปิดอบรมหลักสูตร"การบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ" ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอลล์ ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2561)
รองเลขาธิการส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจสอบการถือครองที่ดินและการทำประโยชน์ในที่ดิน พื้นที่ ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา (19 ธ.ค. 2561)
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “แนวทางการขับเคลื่อนระบบ วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 4 ภาค” ปีงบประมาณ 2562 (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดน่าน ขายทอดตลาดพัสดุพร้อมรื้อถอน (อาคารยุ้งฉาง) (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 1 (19 ธ.ค. 2561)
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 1 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 2252 กาญจนบุรี (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข ๒๒๕๒ กาญจนบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศจัหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ ๒๙๕๑ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ บ.นางวงสุ่ม ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จ.ปราจีนบุรี (19 ธ.ค. 2561)
เลขาธิการส.ป.ก.ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ระยอง (18 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.จัดอบรมหลักสูตร"การบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ" (18 ธ.ค. 2561)
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข (Digital Mapping Camera : DMC) (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบโครงการสนับสนุนและส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ - ส.ป.ก. (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบโครงการสนับสนุนและส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ - ส.ป.ก. (18 ธ.ค. 2561)
จัดโครงการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อนำคณะครูและนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน ไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ (18 ธ.ค. 2561)
รายงานสรุปผลการจัดซท้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ.มะเมียงใต้ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (18 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงชันโรงและการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ประจำปีงบประมาณ 2562 (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมรับฟังการรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจของกลุ่ม ส.ป.ก.จังหวัดภาคตะวันออก ๑๐ จังหวัด (17 ธ.ค. 2561)
รายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ถ่ายทำรายการ ตอน “การจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน” ณ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (17 ธ.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ส.ป.ก.นครพนม) (17 ธ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านมะเมียงใต้ ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทางเพื่อนำเกษตรกรเข้าฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 [316] 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์