logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อ คสล.) เพื่อวางเป็นท่อระบายน้ำก่อสร้างถนนสายหลัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อ คสล.) เพื่อวางเป็นท่อระบายน้ำก่อสร้างถนนสายซอย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าขอพรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (2 ม.ค. 2562)
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2562 (2 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชืื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ล้างตู้แอร์ เติมน้ำยาแอร์ใหม่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บฉ-9700 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ (1 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.จัดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ (29 ธ.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะผู้บริหาร เข้าขอพร ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ (29 ธ.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างเปลี่ยนยาง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2กก 3225 กรุงเทพฯ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุปรับสภาพน้ำในสระน้ำ ส.ป.ก. ประดิพัทธ์ จำนวน 1 งาน (วัสดุที่จัดซื้อ 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข (Digital Mapping Camera : DMC) จำนวน 1,947 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรมและคณะ ได้ประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ร่วมกับ ส.ป.ก.จังหวัดภาคใต้ ๙ จังหวัด ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.ตรัง (28 ธ.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรมและคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช (28 ธ.ค. 2561)
"ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่( Mobile unit)" จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2561 (28 ธ.ค. 2561)
นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้ารชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร(ส.ป.ก.สกลนคร)ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีพุทธาภิเษกพระบรมสารีริกธาตุฯ (28 ธ.ค. 2561)
บรรยากาศศูนย์บริการประชาชน ของ ส.ป.ก.สกลนคร.ให้บริการประชาชน เกษตรกร และผู้มาติดต่อขอรับบริการอย่างต่อเนื่อง (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ้ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กข 8583 รอ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ๘ หน่วยงาน (27 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (27 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กรมชลประทาน สามเสน (27 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก. เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ กรมชลประทาน สามเสน (27 ธ.ค. 2561)
นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาสจังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน พร้อมน้ัามันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จ้างทำป้ายห้ามบุกรุกแปลงที่ดินเอกชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 1.00*0.80 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จ้างทำป้ายห้ามบุกรุกแปลงที่ดินเอกชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 1.00*0.80 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (27 ธ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) (27 ธ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่างสำรวจ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 9419 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (27 ธ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 [315] 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์