logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (27 ธ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) (27 ธ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่างสำรวจ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 9419 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เพื่อสแกนเอกสารสารบบที่ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่๑/๒๕๖๑ (26 ธ.ค. 2561)
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ (26 ธ.ค. 2561)
การฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ (26 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (26 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา โดย นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ โดยมี นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร(2) ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ออกหน่วย (Mobile Unit) ครั้งที่ ๒ (26 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๒ มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาสอบถามปัญหาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองที่ดิน, ยื่นคำร้องขอรับมรดกสิทธิ ,การขอแบ่งแยกที่ดิน และการขอรังวัดที่ดิน ฯลฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการและชี้แจงตอบข้อคำถามของเกษตรกรจนเป็นที่พึงพอใจและชื่นชมที่เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก.ออกให้บริการถึงในพื้นที่ ทำให้ไม่ต้องเดินทางไปในจังหวัดซึ่งเป็นระยะทางที่ไกล
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา โอนกรรมสิทธิในที่ดิน อำเภอวังน้อย (26 ธ.ค. 2561)
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ส.ป.ก.เนื่องจากชำระค่าเช่าซื้อครบ พร้อมมอบโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกร อำเภอวังน้อย จำนวน 5 ราย 5 แปลง เนื้อที่ 80-0-39 ไร่ พร้อมชี้แจงสิทธิและกฎระเบียบในการครอบครอง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 6824 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 4380 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประกอบโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมระบบงานเมนูอาหารกลางวันโรงเรียน (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปีงบประมาณ 2562 "การปลูกผักสวนครัวแนวใหม่" (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปีงบประมาณ 2562 "การปลูกผักสวนครัวแนวใหม่" (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปีงบประมาณ 2562 "การปลูกผักสวนครัวแนวใหม่" โดยวิธีเฉพา (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปีงบประมาณ 2562 "การปลูกผักสวนครัวแนวใหม่" โดยวิธีเฉพา (26 ธ.ค. 2561)
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์นครสวรรค์ 3 ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2 (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์นครสวรรค์ 3 ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2 (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดรอ้ยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์เพื่อพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ธ.ค. 2561)
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน (26 ธ.ค. 2561)
เลขาธิการส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ (25 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (25 ธ.ค. 2561)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เพื่อรับทราบข้อสั่งการนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญจากท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.และรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนของ ส.ป.ก.จากกอง/สำนัก (25 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กล 4055 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1862 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ กค 4137 ประจวบคีรีขันธ์ (25 ธ.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (25 ธ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 [314] 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์