logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเมาตัดสติ๊กเกอร์รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ 5306 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ (พระชัยมงคล) (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างจานพร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบโครงการสนับสนุนและส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย สำหรับดครงการสนับสนุนและส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบโครงการสนับสนุนและส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศ.พ.ก.เครือข่าย) (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค. 2562)
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 (4 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชย 8261 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เพื่อนำเกษตรกรศึกษาดูงานตามโครงการ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 (4 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค. 2562)
นางสาวฐิติมา วัฒนจัง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาตร์ฯ ลงพื้นที่คัดเลือกแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2562 (4 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่้ื่ม เดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๒ (3 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่๑/๒๕๖๒ (3 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก Talent of the year ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (3 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก. เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ กระทรวงคมนาคม (3 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ.มะเมียงใต้ ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (3 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับโครงการสนับสนุนและส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ (อพ.สธ - ส.ป.ก.) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิง ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ได้ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงแนวทางและกระบวนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (3 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมัน เดือน ธันวาคม 2561 สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1889 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือนธันวาคม 2561 สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 4571 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือน ธ.ค. 2561 สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 1360 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมัน เดือน ธ.ค.61 สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 9041 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 [311] 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์