logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นำเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ เข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2562 (4 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.นราธิวาส จัดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 (4 เม.ย. 2562)
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอ (คปอ.) ณ อำเภอตาพระยาและอำเภอโคกสูง (4 เม.ย. 2562)
โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอำเภอนาทวี จำนวน 50 ราย ทัศนศึกษาดูงาน ณ แปลงเรียนรู้การผลิตสละ(แปลงเครือข่าย) (4 เม.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริต ในโครงการ "สร้างวัฒนธรรมในองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุุจริต" ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ สำนักงานการปฏิรููปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (4 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขต และจัดทำแผนที่ที่ดินพระราชทาน (3 เม.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี “ประกาศเจตจำนงสุจริตของ ส.ป.ก.ปทุมธานี” (3 เม.ย. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2562 (3 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.สงขลาดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จังหวัดสงขลา (3 เม.ย. 2562)
ศึกษาดูงานการตลาดนำการผลิต (2 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมบูรณาการหน่วยงาน พาเกษตรกรศึกษาดูงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2 เม.ย. 2562)
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย (2 เม.ย. 2562)
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 4/2562 (2 เม.ย. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ พร้อมมอบโฉนด ส.ป.ก.แก่เกษตรกร (1 เม.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (1 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กับทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ภายใต้หัวข้อที่ว่า “ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสาร่วมพาเที่ยวไทย” เนื่องในวัน ข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 (1 เม.ย. 2562)
ประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อำเภอโคกศรีสุพรรณ (30 มี.ค. 2562)
ประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อำเภอนิคมน้ำอูน (30 มี.ค. 2562)
ตรวจสอบกรณีพิพาทการทับซ้อนแนวเขตพื้นที่ของกรมป่าไม้ ท้องที่หมู่ที่ ๙ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (30 มี.ค. 2562)
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (30 มี.ค. 2562)
ส..ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้ารับการตรวจสอบด้านการคลังและบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (29 มี.ค. 2562)
นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (29 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันแสดงเจตจำนง ภายใต้โครงการ "สร้างวัฒนธรรมในองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริต" (29 มี.ค. 2562)
สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี อบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” (28 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobil Unit) ครั้งที่ 6 (28 มี.ค. 2562)
ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobil Unit) ครั้งที่ 5 (28 มี.ค. 2562)
โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" (28 มี.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ต.ปริก อ.สะเดา จังหวัดสงขลา (28 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ดำเนินการจัดอบรมโครงการ5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอำเภอนาทว (28 มี.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สนับสนุนสินเชื่อจากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี ๒๕๖๒ (27 มี.ค. 2562)
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการผลิตโคขุนด้วยนวัตกรรมแบบผสมผสานทางด้านอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่(โคขุน) (27 มี.ค. 2562)
ฝึกอบรม การทำแหนมเห็ดและน้ำพริกเห็ด พร้อมเทคนิคการขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร (27 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พาเกษตรกรศึกษาดูงานโครงการเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart..Farmer).ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (27 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอท่าตะเกียบ ครั้งที่ 1/2562 (27 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 (27 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (27 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก. นครนายก ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 1 (27 มี.ค. 2562) (27 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.นครนายก เข้าร่วมงาน โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่่ (27 มี.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ต.สำนักขาม อ.สะเดา จังหวัดสงขลา (27 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์