logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการอนุรักษฺ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณปี2562 (15 ม.ค. 2562)
โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ2562 (15 ม.ค. 2562)
โครงการอนุรักษฺ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณปี2562 (15 ม.ค. 2562)
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณปี2562 (15 ม.ค. 2562)
กอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 (15 ม.ค. 2562)
พิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ประจำปี ๒๕๖๒ (ปีที่ ๖๗) (15 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กล 7847 พล (15 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile..Unit) จำนวน 18 ครั้งโดยครั้งที่ 2 จัดขึ้น ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (15 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหมุดหลักเขตแปลงที่ดิน (15 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี สนับสนุนเมตาเวอเรีย (จุลินทรีย์ป้องกันแมลง) แก่เกษตรกรที่ดินพระราชทาน (15 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย และสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 7 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก.และคณะลงพื้นที่ติดตามนายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (14 ม.ค. 2562)
ที่ปรึกษา รมช.กษ.พร้อมด้วยรองเลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ ส.ป.ก.แปลงสวนส้มของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (คทช.จังหวัดเชียงใหม่) (14 ม.ค. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รมช.กษ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมการจัดนิทรรศการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ "แม่แจ่มโมเดล" (14 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับฝึกอบรม (14 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile..Unit) จำนวน 18 ครั้งโดยครั้งที่ 1 จัดขึ้น ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ วัดปทุมนายก ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (14 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (14 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2562 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (14 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ง เรื่อง ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเข้าเล่มสันกาวเคลือบมัน รายงาน คปจ.ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 7 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกแท้ Cannon จำนวน 10 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก. นำจิตอาสา ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" (13 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (12 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมเรื่องการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ๙ หน่วยงาน (12 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งเข้าประกวดรับรางวัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (11 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์งาน ครบรอบ ๔๔ ปี วันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (11 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 3763 กทม. (11 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสาธิต วัสดุฝึกอบรม ป้ายไวนิล โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยื่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหลักในแปลง No 44 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรแปลงเตรียมการแปลงใหญ่ (11 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 [310] 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์