logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้เดือนพันธุ์อัฟริกา จำนวน 30 ก.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมารถตู้ปรัะบอากาศ(พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 3 คัน (23 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ปงม.2562 (23 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ปงม.2562 (23 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามแนวพระราชดำริ ปงม.2562 (23 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปงม.2562 (23 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๔ ปี ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ (22 ม.ค. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. น้อมถวายสักการะพระพรหมมุนี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคล ๖๙ ปี (22 ม.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (22 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2562)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ส.ป.ก. (22 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการทะเบียน กค 4137 ประจวบคีรีขันธ์ (22 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (คปจ.เลย) ครั้งที่ 1/2562 (22 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.สระแก้ว จัดฝึกอบรม "โครงการสร้างและพัฒนาผู้แทนเกษตรกรฯ" งบประมาณปี 2562 (22 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile..Unit) จำนวน 18 ครั้ง โดยครั้งที่ 7 จัดขึ้น ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ม.6 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (22 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คปป.จ.อย.) (22 ม.ค. 2562)
วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คปป.จ.อย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเพื่อติดตามผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คปป.จ.อย.) ณ ห้องบึงพระราม ชั้น ๑ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ข้าวตำบลวังน้อย) ปีงบประมาณ 2562 (22 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรหารพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 (22 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.นราธิวาส ออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านพรุกาบแดง อำเภอตากใบ (22 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3/2562 และศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม (22 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2562)
เลขาธิการส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (21 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมด้านการบริหารจัดการแผนที่เพื่อการจัดที่ดิน (21 ม.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมงานเลี้ยงพระราชทาน Thank you Party งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” (21 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและสิ่งของจำเป็นรถยนต์ราชการทะเบียน กท-5797 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรชนิดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมนั้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุฝึกอบรม (21 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (21 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile..Unit) จำนวน 18 ครั้งโดยครั้งที่ 6 จัดขึ้น ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ หมู่ 8 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (21 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี สนับสนุนวัสดุซ่อมโรงเรือนให้ รร.วัดอู่ข้าว ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 [309] 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์