logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/ติดตามแปลงเกษตรกรที่มีแนวคิด วิธีคิด วิธีการจัดการที่ดี และมีผลผลิต/สินค้าโดดเด่น จำนวน 4 แปลง (1 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำงานโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ แปลง NO 4341 จำนวน 1 แห่ง ขนาด 89,600 ลบ.ม. ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำ (1 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำงานโครงการขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านโพธิ์ทอง แปลงที่ดินเลขที่ NO 3264 จำนวน 1 แห่ง ขนาด 75,000 ลบ.บ. ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ. (1 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำงานโครงการขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านโพธิ์์ทอง แปลงที่ดินเลชขที่ NO 3264 จำนวน 1 แห่ง ขนาด 75,000 ลบ.ม. ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ (1 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำงานโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาารณะแห่งที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ แปลง NO 4341 จำนวน 1 แห่ง ขนาด 89,600 ลบ.ม. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำป (1 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำงานโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ แปลง NO 4341 จำนวน 1 แห่ง ขนาด 89,600 ลบ.ม. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจ (1 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำงานโครงการขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านโพธิ์ทอง แปลงที่ดินเลขที่ NO 3264 จำนวน 1 แห่ง ขนาด 75,000 ลบ.ม. ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ. (1 ก.พ. 2562)
ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ภายในสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม พื้นบ้านของไทย ปงบ.2562 หลักสูตรการทำขนมไทย (1 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย ปงม.2562 หลักสูตรการทำขนมไทย (1 ก.พ. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง การเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน มกราคม 2562 (1 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ปงม.2562 (1 ก.พ. 2562)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับ รองนายกฯ พร้อมคณะ (31 ม.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี (31 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สถาบันชลประทานและการระบายน้ำของญี่ปุ่น (The Japanese Institute of Irrigation and Drainage : JIID) ร่วมวางผังระบบระบายน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (31 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก. นำคณะเจ้าหน้าที่สถาบันชลประทานและการระบายน้ำของญี่ปุ่น (The Japanese Institute of Irrigation and Drainage : JIID) สำรวจพื้นที่ร่วมวางผังระบบระบายน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (31 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๔ ปี (31 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมหารือตัวชี้วัดปฏิรูปที่ดินจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (31 ม.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามงานรอบที่ ๑ จ. ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (31 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จ.สระบุรี (31 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านปฏิรูปที่ดิน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (31 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (31 ม.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. (นายวีระพงษ์ พลธิรักษา) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจของ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี (31 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะซื้อหญ้าแฝก และบล็อก (31 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถยนต์ตู้ (31 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 2562)
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ 1 (31 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น (30 ม.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเกี่ยวกับงานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือที่ดินพระราชทาน หรืองานศิลปาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ พร้อมมอบโฉนด ส.ป.ก.แก่เกษตรกร (30 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาจัดอบรมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (30 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ เกษตรอำเภอหนองเสือ จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ในเขตปฎิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 (30 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กล 7848 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 [306] 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์